منوی دسته بندی

دانلود پروپوزال مدل یابی روانشناسی تربیتی پیام نور

45,000 تومان

دانلود پروپوزال مدل یابی روانشناسی تربیتی پیام نور

موضوع پروپوزال:
ارائه مدل ساختاری پیش بینی دلزدگی تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی با نقش میانجیگری جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

تاریخ نگارش : امسال

منابع: همراه با منابع فارسی و لاتین جدید

نوع فایل : word قابل ویرایش

تعداد صفحات : 27 صفحه

توضیحات

دانلود پروپوزال مدل یابی روانشناسی تربیتی پیام نور

ارائه مدل ساختاری پیش بینی دلزدگی تحصیلی بر اساس حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی با نقش میانجیگری جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

با توجه به درخواست شما برای ارائه مدل ساختاری پیش بینی دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم بر اساس حمایت تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه، می توانیم از یک مدل معادله ساختاری استفاده کنیم.

در اینجا، حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی به عنوان متغیرهای مستقل (متغیرهای پیشگو) و دلزدگی تحصیلی به عنوان متغیر وابسته (متغیر پیش بینی شده) در نظر گرفته می شوند.

همچنین، جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه به عنوان متغیر میانجی بین حمایت تحصیلی و دلزدگی تحصیلی در نظر گرفته می شود.

برای ساخت این مدل، می توانید از نرم افزارهای آماری مانند SPSS، AMOS یا lavaan در R استفاده کنید. در ادامه، قرار دادن مدل ساختاری معادله را برای شما توضیح می دهم:

تعریف متغیرها:

حمایت تحصیلی: یک متغیر پیشگو که نشان می دهد میزان حمایت تحصیلی دریافت شده توسط دانش آموزان از سوی معلمان و والدین است.

خود ناتوان سازی تحصیلی: یک متغیر پیشگو که نشان می دهد درجه خودناتوانی تحصیلی دانش آموزان است.

جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه: یک متغیر میانجی که نشان می دهد درجه علاقه و انگیزه دانش آموزان نسبت به مدرسه است.

دلزدگی تحصیلی: یک متغیر وابسته که نشان می دهد درجه دلزدگی تحصیلی دانش آموزان است.

ارتباطات مستقیم:

حمایت تحصیلی به دلزدگی تحصیلی: بر اساس تحقیقات پیشین، فرضیه می تواند برقرار باشد که حمایت تحصیلی باعث کاهش دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان شود. بنابراین، در این مدل، یک رابطه مستقیم از حمایت تحصیلی به دلزدگی تحصیلی تعریف می شود.

 

ارتباطات غیرمستقیم:

حمایت تحصیلی به جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه: بر اساس تحقیقات پیشین، فرضیه می تواند برقرار باشد که حمایت تحصیلی موجب افزایش جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش آموزان شود.

جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه به دلزدگی تحصیلی: بر اساس تحقیقات پیشین، فرضیه می تواند برقرار باشد که جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه موجب کاهش دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان شود.

 

مقیاس های سنجش:

برای سنجش متغیرها می توان از پرسشنامه ها و مقیاس های استاندارد استفاده کرد. برای مثال، برای سنجش حمایت تحصیلی می توان از پرسشنامه حمایت تحصیلی استفاده کرد و برای سنجش دلزدگی تحصیلی می توان از پرسشنامه دلزدگی تحصیلی استفاده کرد.

 

تحلیل داده ها:

پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ها، می توانید به تحلیل داده ها بپردازید. از تحلیل معادله ساختاری استفاده کنید تا روابط بین متغیرها را بررسی کنید. در این روش، میزان تطابق داده ها با مدل پیشنهادی بررسی می شود و ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین متغیرها بررسی می شوند.

 

با استفاده از این مدل ساختاری، می توانید ارتباطات بین حمایت تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی، جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه و دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم را بررسی کنید و نقش میانجیگری جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه را مورد بررسی قرار دهید.

 

حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی

 

 

با توجه به توضیحات شما، در مدل ساختاری پیشنهادی، دو متغیر مستقل شامل حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 

حمایت تحصیلی: این متغیر نشان دهنده میزان حمایت و پشتیبانی از سوی معلمان و والدین به دانش آموزان است. می توان از پرسشنامه‌های مناسبی برای سنجش حمایت تحصیلی استفاده کرد.

 

خود ناتوان سازی تحصیلی: این متغیر نشان دهنده درجه خود ناتوانی یا احساس ناتوانی در مواجهه با مسائل و چالش‌های تحصیلی است. می توان از پرسشنامه‌ها و مقیاس‌های مربوط به خود ناتوان سازی تحصیلی استفاده کرد.

 

سپس می توانید با استفاده از تحلیل معادله ساختاری، روابط بین حمایت تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی و سایر متغیرها را بررسی کنید. این تحلیل معمولاً با استفاده از نرم‌افزارهای آماری مانند SPSS، AMOS یا lavaan در R صورت می‌گیرد.

 

با این تحلیل، می توانید بررسی کنید که آیا حمایت تحصیلی تأثیر مستقیمی بر دلزدگی تحصیلی دارد و یا آیا خود ناتوان سازی تحصیلی نقش میانجی در این رابطه دارد. همچنین، می توانید ارتباطات مستقیم و غیرمستقیم بین حمایت تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی و سایر متغیرها را بررسی کنید تا به نتایج مربوطه برسید.

 

جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم

 

 

با توجه به ادامه درخواست شما برای مدل ساختاری پیش بینی دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم بر اساس حمایت تحصیلی، خود ناتوان سازی تحصیلی و جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه، می توانیم ارتباط بین جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه و سایر متغیرها را در مدل ساختاری در نظر بگیریم.

 

جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه: این متغیر نشان دهنده میزان علاقه، انگیزه و ارتباط مثبت دانش آموزان با محیط تحصیلی و مدرسه است. می توان از پرسشنامه‌ها و مقیاس‌های مناسبی برای سنجش جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه استفاده کرد.

 

حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی: مطابق با توضیحات قبلی، حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی نیز به عنوان متغیرهای پیشگو در مدل حاضر در نظر گرفته می شوند.

 

ارتباطات:

 

جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه و حمایت تحصیلی: در این مدل، می توانید بررسی کنید که آیا جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه تأثیر مستقیمی بر حمایت تحصیلی دارد یا خیر. بر اساس تحقیقات پیشین، می توان فرض کرد که دانش آموزان با جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه، بیشترین حمایت تحصیلی را دریافت می کنند.

 

جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه و خود ناتوان سازی تحصیلی: در این مدل، می توانید بررسی کنید که آیا جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه تأثیر مستقیمی بر خود ناتوان سازی تحصیلی دارد یا خیر. بر اساس تحقیقات پیشین، می توان فرض کرد که دانش آموزان با جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه، کمترین خود ناتوان سازی تحصیلی را تجربه می کنند.

 

مقیاس های سنجش:

برای سنجش متغیرها، می توان از پرسشنامه ها و مقیاس های استاندارد استفاده کرد. برای مثال، برای سنجش جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه می توان از پرسشنامه جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه استفاده کرد و برای سنجش حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی می توان از پرسشنامه ها و مقیاس های مربوطه استفاده کرد.

 

تحلیل داده ها:

پس از جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه ها، می توانید به تحلیل داده ها بپردازید. از تحلیل معادله ساختاری استفاده کنید تا روابط بین متغیرها را بررسی کنید و نقش میانجیگری جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه را بررسی کنید. در این روش، میزان تطابق داده ها با مدل پیشنهادی و ارتباطات بین متغیرها بررسی می شوند.

 

از تحلیل معادله ساختاری می توانید نتایج را بررسی کرده و ببینید که جهت گیری مثبت نسبت به مدرسه چگونه در پیش بینی دلزدگی تحصیلی در دانش آموزان مقطع متوسطه دوم نقش می‌بازد و آیا حمایت تحصیلی و خود ناتوان سازی تحصیلی نقش میانجی در این رابطه دارند یا خیر.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “دانلود پروپوزال مدل یابی روانشناسی تربیتی پیام نور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *