منوی دسته بندی

پیشنهاد جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی نوجوانان

پیشنهاد جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی نوجوانان

لیست پیشنهادی موضوعات 3 و 4 متغیری مقایسه ای و رابطه ای و پیش بینی و نقش واسطه ای برای پایان نامه روانشناسی نوجوانان

ارتباط بین میزان استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه‌ای تعداد دوستان مجازی

مقایسه سطح خودپنداره و اعتماد به نفس در دختران و پسران نوجوان با تأکید بر نقش میزان والدین پشتیبان

بررسی رابطه بین تعارض خانوادگی و اختلالات روانی در نوجوانان با تأکید بر نقش پیش بینی‌کننده راهبردهای مقابله

تأثیر تغذیه سالم بر رشد شناختی در نوجوانان با تأکید بر نقش میانجی روابط اجتماعی مثبت

بررسی رابطه بین تحصیلات والدین و موفقیت تحصیلی نوجوانان با تأکید بر نقش پیش بینی‌کننده تحصیلات والدین

تأثیر فشار هم‌نشینی بر عملکرد تحصیلی در نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی

بررسی تفاوت‌های جنسیتی در رضایت از زندگی در نوجوانان با تأکید بر نقش رفتارهای شرطی

بررسی رابطه بین شیوه‌های مقابله با استرس و مقاومت در برابر افسردگی در نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه‌ای خودتنظیمی

تأثیر افزایش مهارت‌های ارتباطی بر اعتماد به نفس نوجوانان با تأکید بر نقش میانجی هوش هیجانی

بررسی رابطه بین روابط خانوادگی و رضایت از زندگی در نوجوانان با تأکید بر نقش پیش بینی‌کننده تعداد اعضای خانواده

بررسی تأثیر عوامل خانوادگی بر روی تاب‌آوری نوجوانان در مقایسه با افراد بالغ

تحلیل رابطه بین استرس تحصیلی و عزت نفس در نوجوانان مقابله کننده و غیرمقابله کننده

پیش‌بینی افسردگی در نوجوانان بر اساس شیوه‌های مقابله با استرس

بررسی نقش واسطه ای اضطراب اجتماعی بر روی تأثیر اختلالات خوردن در نوجوانان

بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری بر عملکرد تحصیلی نوجوانان در مقایسه با دانش‌آموزان کم‌مسئول

رابطه بین تجربه فرهنگی و خودشناسی در نوجوانان مهاجر

بررسی پیش‌بینی تأثیر میزان اعتماد به نفس بر عملکرد تحصیلی در نوجوانان

بررسی تأثیر فرایند پذیرش و تعهد در بهبود عملکرد تحصیلی نوجوانان با مشکلات یادگیری

بررسی نقش واسطه‌ای هیجانات منفی در رابطه بین استرس تحصیلی و شادکامی نوجوانان

بررسی تأثیر والدین مهارت‌های ارتباطی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان در مقابل بیش‌فعالی و نقص توجهی

ارتباط بین عزت نفس، تعامل اجتماعی و خودکارآمدی در دانش‌آموزان دوره متوسطه

بررسی تأثیر نشانه‌های افسردگی و اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه

بررسی تأثیر پدیده فرجام گرایی بر رضایت از زندگی و خودکشی نوجوانان

بررسی تأثیر تاب آوری بر ارتباطات خانوادگی و اجتماعی نوجوانان

بررسی تأثیر محیط خانواده بر توانایی انطباقی نوجوانان در محیط مدرسه

بررسی تأثیر تعاملات اجتماعی بر اعتیاد به اینترنت در دانش‌آموزان دوره متوسطه

بررسی تأثیر روش‌های یادگیری بر تفکر انتقادی در دانش‌آموزان دوره متوسطه

بررسی تأثیر خودپنداره دانش‌آموزان بر عملکرد تحصیلی آنان

بررسی تأثیر اعتماد به نفس بر موفقیت تحصیلی دانش‌آموزان دوره متوسطه

بررسی تأثیر تفکر انتقادی بر مهارت‌های ارتباطی دانش‌آموزان دوره متوسطه

تأثیر شیوه‌های فرزندپروری بر شیوه‌های مقابله با استرس نوجوانان

رابطه بین عزت نفس و اضطراب اجتماعی در نوجوانان

تأثیر کیفیت دوستی بر خودکارآمدی تحصیلی در نوجوانان

مقایسه سطح افسردگی در نوجوانان پسر و دختر

رابطه بین اضطراب و اعتماد به نفس در نوجوانان

نقش واسطه‌ای روابط خانوادگی در رابطه بین فرهنگ سازمانی مدرسه و رفتارهای خشونت آمیز در نوجوانان

پیش‌بینی رفتار خودآسیبی در نوجوانان بر اساس متغیرهای مختلف شخصیتی و خانوادگی

مقایسه سبک‌های دلبستگی در نوجوانان دارای والدین متأهل و مطلق

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین مسئولیت پذیری و پیشرفت تحصیلی در نوجوانان

رابطه بین تنظیم هیجانی و رضایت از زندگی در نوجوانان

رابطه بین خودارضایی، عزت نفس و رضایت از زندگی در نوجوانان

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان شناختی بر شدت افسردگی در نوجوانان

پیش‌بینی نوجوانانی که به مصرف مواد خطرناک مشتاق هستند از طریق شیوه‌های فراشناختی

بررسی نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در رابطه بین والدگری مداوم و محکم و کیفیت دوستی نوجوانان

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان دارویی در کنترل اضطراب نوجوانان

بررسی رابطه بین کمال‌گرایی، اضطراب اجتماعی و رضایت از زندگی در نوجوانان

پیش‌بینی تعلق به مدرسه از طریق هوش هیجانی در نوجوانان

بررسی رابطه بین اعتماد به نفس و ارتباطات خانوادگی با رفتارهای اعتیادزا در نوجوانان

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و روان درمانی بر کاهش علائم اختلال رفتاری در نوجوانان

بررسی رابطه بین سرپرستی کودکی و افسردگی در نوجوانان و نقش واسطه‌ای عزت نفس

ارتباط بین سبک های تربیتی و توانمندی های اجتماعی نوجوانان

تأثیر اضطراب اجتماعی بر کیفیت روابط دوستی نوجوانان

مقایسه خودکارآمدی و اعتماد به نفس در دختران و پسران نوجوان

بررسی رابطه بین تنظیم هیجانی و رفتارهای مخاطره‌آمیز در نوجوانان

تأثیر شبکه های اجتماعی بر روابط دوستانه نوجوانان

بررسی نقش واسطه‌ای افسردگی در رابطه بین استرس و روابط دوستانه نوجوانان

مقایسه رابطه بین رضایت از زندگی و خودکارآمدی در نوجوانان شهری و روستایی

پیش‌بینی سلامت روانی بر اساس میزان استفاده از راهکارهای مقابله‌ای در نوجوانان

تأثیر تفکرات مثبت بر خودکنترلی و خودتنظیمی در نوجوانان

بررسی تأثیر تحصیلات والدین بر سبک‌های تربیتی و اضطراب اجتماعی در نوجوانان

مقایسه ای بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افسردگی در نوجوانان: نقش واسطه ای هوش هیجانی

رابطه ای بین سبک های فرزندپروری و اعتماد به نفس در نوجوانان: نقش میانجی گری مهارت های ارتباطی

مقایسه ای بین توانایی های شناختی و مسئولیت پذیری در نوجوانان با اختلال نارسایی توجه / بیش فعالی: نقش واسطه ای خودکارآمدی

رابطه ای بین تجربه تعارض والدینی و مشکلات رفتاری در نوجوانان: نقش میانجی عدم تعادل احساسی

مقایسه ای بین توانایی های حل مسئله و عزت نفس در نوجوانان با اختلال اضطراب اجتماعی: نقش واسطه ای مهارت های ارتباطی

رابطه ای بین روابط دوستانه و خودکشی در نوجوانان: نقش میانجی اضطراب اجتماعی

مقایسه ای بین استفاده از اینترنت و تعاملات اجتماعی در نوجوانان: نقش واسطه ای خودکارآمدی

رابطه ای بین نوع تربیت و تعلق به مدرسه در نوجوانان: نقش میانجی تعاملات خانوادگی

مقایسه ای بین اضطراب امتحان و عملکرد تحصیلی در نوجوانان: نقش واسطه ای خودکارآمدی تحصیلی

رابطه ای بین میزان استفاده از بازی های رایانه ای و مهارت های اجتماعی در نوجوانان: نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی.

مقایسه میزان اعتماد به نفس و اضطراب در دانش آموزان پسر و دختر در دوره متوسطه اول: نقش خانواده و محیط آموزشی

بررسی ارتباط بین کارکردهای اجرایی و سلامت روانی نوجوانان: نقش میانجی هوش هیجانی

مقایسه اثربخشی روان درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان درمانی شناختی رفتاری در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان

بررسی رابطه بین استرس والدینی و مشکلات رفتاری نوجوانان: نقش واسطه ای رضایت از زندگی

بررسی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر بهبود اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دوره راهنمایی: نقش واسطه ای پشتیبانی اجتماعی

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و روان درمانی مبتنی بر مفهوم خود درمانی در کاهش اختلال خوردن و وسواس در نوجوانان

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و اعتماد به افراد مقابل در نوجوانان: نقش واسطه ای اضطراب اجتماعی

بررسی تاثیر اعتماد به افراد مقابل و اعتماد به خود بر رفتارهای ریسک پذیری در نوجوانان: نقش میانجی میزان خطرپذیری

بررسی ارتباط بین مصرف مواد مخدر و اعتیاد در نوجوانان: نقش واسطه ای خودتنظیمی هیجانی

اضطراب اجتماعی، خود ارزیابی، روابط والدین و عوامل شخصیتی با ویژگی های فردی مرتبط با اضطراب اجتماعی نوجوانان

نقش خانواده و همکاری با مدرسه در پیشگیری از ترک دانش‌آموزان از مدرسه

پیش بینی بیش فعالی، کمبود توجه و اختلالات رفتاری با استفاده از شاخص های شخصیتی و خانوادگی

تأثیر عوامل خانوادگی، فرهنگی و اجتماعی بر توسعه هویت جنسی نوجوانان

نقش پدر و مادر در توسعه روابط دوستانه نوجوانان

بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی، خود ارزیابی و روابط خانوادگی با اعتیاد به اینترنت در نوجوانان

بررسی تأثیر تفکر مثبت و منفی بر اضطراب و افسردگی در نوجوانان

بررسی تأثیر مهارت های حل مسئله بر رضایت از زندگی و پرخاشگری در نوجوانان

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، رضایت از زندگی و تعاملات اجتماعی نوجوانان

بررسی تأثیر ادراک از انصاف و احساس عدالت بر رفتارهای اجتماعی و اختلالات رفتاری در نوجوانان

تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی نوجوانان: مقایسه ای بین دختران و پسران

رابطه بین سبک های فرزندپروری و رفتارهای پرخاشگرانه در نوجوانان: نقش واسطه ای عزت نفس

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان شناختی رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان

بررسی رابطه بین اضطراب امتحان و موفقیت تحصیلی در دانش‌آموزان نوجوان: نقش پیش‌بینی خودکارآمدی تحصیلی

بررسی تأثیر فرهنگ سازمانی مدرسه بر تعهد تحصیلی دانش آموزان نوجوان: نقش واسطه ای عزت نفس

مقایسه اثربخشی مداخلات گروهی و فردی در کاهش اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان نوجوان

بررسی تأثیر سبک‌های شناختی مثبت و منفی در پیش بینی عملکرد تحصیلی دانش آموزان نوجوان

بررسی نقش واسطه ای میان مدیریت خشم و کیفیت زندگی در نوجوانان با نارسایی اجتماعی

بررسی رابطه بین سطح استرس و تعاملات اجتماعی در نوجوانان: نقش پیش‌بینی خودکارآمدی اجتماعی

بررسی تأثیر موسیقی بر کاهش اضطراب و افسردگی در نوجوانان: نقش واسطه ای هیجانات مثبت

ارتباط بین تعداد ساعات استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اضطراب در نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای تصویر بدنی.

مقایسه عملکرد شناختی در نوجوانان با و بدون اختلالات اضطرابی و نقش واسطه ای خودکارآمدی و انگیزه در پیش بینی عملکرد شناختی.

ارتباط بین سبک های فرزندپروری و عزت نفس نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای خودکارآمدی و انگیزه.

رابطه بین اضطراب و اختلالات رفتاری در نوجوانان و نقش واسطه ای خودکارآمدی و تحولات هویتی.

مقایسه رضایت از زندگی در نوجوانان شهری و روستایی با تأکید بر نقش واسطه ای ارتباط اجتماعی.

پیش بینی عملکرد تحصیلی نوجوانان بر اساس نوع انگیزش تحصیلی با تأکید بر نقش واسطه ای خودکارآمدی و تصویر بدنی.

ارتباط بین عزت نفس نوجوانان و کیفیت خواب با تأکید بر نقش واسطه ای اضطراب.

رابطه بین مسئولیت پذیری و انگیزه تحصیلی در نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای خودکارآمدی و تصویر بدنی.

مقایسه سطح افسردگی در نوجوانان با و بدون تجربه خشونت خانگی با تأکید بر نقش واسطه ای اضطراب و خودکارآمدی.

رابطه بین سازگاری اجتماعی و اضطراب در نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای خودکارآمدی و تحولات هویتی.

 

ثبت شد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *