منوی دسته بندی

موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی درباره بهوشیاری

موضوعات جدید پایان نامه روانشناسی درباره بهوشیاری

 

اثربخشی آموزش بهوشیاری بر تنظیم هیجان و اضطراب در دانشجویان با استفاده از متغیر جدید خودفرضی‌های شخصیتی

بررسی ارتباط بین بهوشیاری و خودشناسی در دانشجویان دانشگاه با تاکید بر متغیر جدید خودپذیرش

اثربخشی مداخله‌های مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان با استفاده از متغیر جدید شناخت خود

بررسی نقش بهوشیاری در پیش‌بینی ابعاد مختلف خودکارآمدی با تاکید بر متغیر جدید خوداِنگیزش

اثربخشی آموزش بهوشیاری بر بهبود رابطه زناشویی با تأکید بر متغیر جدید خودتنظیمی عاطفی

بررسی ارتباط بین بهوشیاری و سبک مقابله با استرس در بیماران مبتلا به بیماری قلبی-عروقی با تاکید بر متغیر جدید اعتماد به نفس

اثربخشی مداخله‌های مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود سلامت روان دانشجویان با استفاده از متغیر جدید شفقت پذیری

بررسی رابطه بین بهوشیاری و رضایت از زندگی در افراد مسن با تاکید بر متغیر جدید خودعزتی

اثربخشی آموزش بهوشیاری بر بهبود اعتماد به نفس دانش‌آموزان با نیازهای ویژه با استفاده از متغیر جدید خودانگیزش

بررسی نقش بهوشیاری در پیش‌بینی افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به دیابت با تاکید بر متغیر جدید پذیرش بیماری.

رابطه بین بهوشیاری، خودپذیرش، اعتماد به نفس و رضایت از زندگی

بررسی تاثیر بهوشیاری بر میزان اضطراب و استرس در دانشجویان دختر

بررسی رابطه بین بهوشیاری، هوش هیجانی و سبک زندگی سالم

ارتباط بین بهوشیاری و تجربه خشم در میان جوانان

بررسی تاثیر برنامه آموزش بهوشیاری بر اضطراب و افسردگی دانش آموزان دبیرستانی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و مهارت‌های اجتماعی در دانشجویان

بررسی تاثیر بهوشیاری بر سبک‌های مقابله با استرس در بین افراد مبتلا به بیماری افسردگی

بررسی تاثیر برنامه آموزش بهوشیاری بر تعاملات اجتماعی در بین نوجوانان

بررسی رابطه بین بهوشیاری، تاب‌آوری و رضایت از زندگی در دانشجویان دختر

بررسی تاثیر بهوشیاری بر میزان استفاده از مواد مخدر در بین جوانان.

ارتباط بین بهوشیاری، توانمندی های فراشناختی، کنترل تنظیم هیجانی و بهبود وضعیت افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی

بررسی تاثیر درمان مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود علائم اختلال خلقی-اضطرابی در بیماران

تأثیر برنامه‌های درمانی مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش اعتیاد به مواد مخدر در افراد با اختلال وابستگی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و تجربه رابطه عاطفی سالم در افراد با اختلال شخصیت

ارزیابی تأثیر درمان مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود عملکرد کاری در افراد با اختلال اضطراب اجتماعی

ارزیابی تأثیر درمان مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود خودشفقت در افراد با اختلال افسردگی

تأثیر برنامه‌های درمانی مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود علائم اختلال اضطراب پس از تجربه تروما در افراد

بررسی رابطه بین بهوشیاری، تفکر انتقادی، توانمندی های اجتماعی و بهبود عملکرد اجتماعی در افراد با اختلال شخصیت مرزی

تأثیر درمان مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش شدت علائم در افراد با اختلال بدخیم خلقی

بررسی تأثیر برنامه‌های درمانی مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود کیفیت خواب در افراد با اختلالات خواب.

بررسی تاثیر بهوشیاری بر شدت افسردگی در بیماران افسردگی بالینی با تاکید بر ابعاد مختلف بهوشیاری

بررسی رابطه بین بهوشیاری و اختلالات اضطرابی در بیماران اختلال اضطراب عمومی با تاکید بر نقش سطوح پایین و بالای بهوشیاری

بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر بهبود بهوشیاری و کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی اساسی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و کیفیت خواب در بیماران مبتلا به اختلالات خواب با تاکید بر ارتباط احساساتی و شناختی با کیفیت خواب

بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر بهبود بهوشیاری و کاهش علائم اختلالات تنظیم خلق و روانی در بیماران مبتلا به اختلالات تنظیم خلق و روانی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و خودتنظیمی در بیماران مبتلا به اختلالات رفتاری و نارسایی خودتنظیمی با تاکید بر نقش هیجان‌ها در این رابطه

بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر بهبود بهوشیاری و کاهش علائم اختلالات خوردن در بیماران مبتلا به اختلالات خوردن

بررسی رابطه بین بهوشیاری و پذیرش خود در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت با تاکید بر نقش فراشناخت در پذیرش خود

بررسی تاثیر درمان شناختی-رفتاری بر بهبود بهوشیاری و کاهش علائم اختلالات خلقی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی اساسی

بررسی رابطه بین بهوشیاری، شخصیت‌های پرخطر و مشکلات اعتیادی

بررسی تاثیر بهوشیاری در درمان اختلالات اضطرابی

بررسی تاثیر برنامه‌های آموزش بهوشیاری بر بهبود عملکرد شغلی در افراد با اختلال افسردگی

بررسی رابطه بین بهوشیاری، تنظیم هیجانی و رفتارهای خودشکنی در بیماران با اختلال شخصیت مرزی

بررسی تاثیر بهوشیاری در بهبود سلامت روانی بیماران دچار اختلال خوردن

بررسی رابطه بین بهوشیاری و مهارت‌های ارتباطی در روابط عاطفی

بررسی تاثیر برنامه‌های آموزش بهوشیاری بر بهبود کیفیت خواب در افراد با اختلالات خواب

ارتباط بین بهوشیاری، اختلالات اضطرابی و افسردگی و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

تأثیر برنامه درمانی مبتنی بر بهوشیاری بر کنترل عصبانیت در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهوشیاری در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان

ارتباط بین بهوشیاری، اضطراب اجتماعی و خودایمنی در بین دانشجویان

بررسی تأثیر درمان مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش علائم اختلال خوردن بیش از حد و افسردگی در بیماران

تأثیر درمان مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش علائم اختلال استرس پس از سانحه در بیماران مبتلا به PTSD

ارتباط بین بهوشیاری، شیوع اختلالات خوردن و بدن‌پرستی در جوانان

بررسی تأثیر درمان مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش علائم اختلال اضطرابی در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-جبری

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به اختلال آسیب مغزی ناشی از سانحه

بررسی رابطه بین بهوشیاری، خودشناسی و تعاملات اجتماعی در افراد دارای اختلال افسردگی

تحلیل روابط بین بهوشیاری، رضایت از زندگی، اعتماد به نفس و سبک مقابله با استرس در افراد دارای اختلال اضطرابی

بررسی تأثیر مشاوره مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش علائم اختلالات خلقی در افراد دارای اختلالات خلقی

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر بهوشیاری بر کاهش علائم اختلال اضطرابی در افراد دارای اختلال اضطرابی عمومی

بررسی تأثیر آموزش بهوشیاری بر بهبود عملکرد شناختی و کنترل احساس در افراد دارای اختلال های شخصیتی

بررسی رابطه بین بهوشیاری، تاب آوری و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان

تحلیل روابط بین بهوشیاری، تعارضات خانوادگی، افسردگی و اضطراب در بیماران دیابتی نوع دو

بررسی تأثیر مشاوره گروهی مبتنی بر بهوشیاری بر بهبود شیوه‌های مقابله با استرس در مادران دارای کودکان با اختلالات توجه و بیش فعالی

بررسی رابطه بین بهوشیاری، اعتماد به نفس و مشکلات جنسی در افراد دارای اختلال نشانگان خلقی-اضطرابی

بررسی اثربخشی درمان بهوشیاری مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر اضطراب و افسردگی در بیماران اختلال اضطراب فراگیر

ارزیابی اثربخشی درمان بهوشیاری بر مشکلات خواب در افراد مبتلا به اختلالات خواب

بررسی تاثیر بهوشیاری بر تصمیم‌گیری در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و تغییرات هورمونی در زنان در دوران پیش از بارداری

بررسی اثربخشی درمان بهوشیاری بر کاهش علائم اختلال دوقطبی در بیماران مبتلا به این اختلال

بررسی تاثیر بهوشیاری بر کاهش دردهای مزمن در بیماران مبتلا به بیماری‌های عصبی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و خودکشی در بین افراد مبتلا به اختلال افسردگی

ارزیابی اثربخشی درمان بهوشیاری بر بهبود علائم اختلال اضطراب اجتماعی در دانشجویان

بررسی تاثیر بهوشیاری بر کاهش علائم اختلال استرس پس از تجربه تروماتیک در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

بررسی رابطه بین بهوشیاری و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری‌های خودایمنی.

بررسی تاثیر بهوشیاری بر پذیرش درمانی و موفقیت درمانی در بیماران افسرده

ارتباط بین بهوشیاری و سبک‌های فرار-مقابله در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی

بررسی رابطه بین بهوشیاری، خودکارآمدی و پذیرش درمانی در بیماران مبتلا به اختلالات اعتیادی

بررسی تاثیر بهوشیاری بر کیفیت خواب در بیماران مبتلا به اختلالات خواب

بررسی رابطه بین بهوشیاری، خودکنترلی و تعهد در بهبود مشکلات خانوادگی در بیماران درمان شده با درمان شناختی-رفتاری

بررسی تاثیر بهوشیاری بر بهبود اختلالات روانی پس از جراحی بیماران سرطانی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و میزان اضطراب اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی

بررسی تاثیر بهوشیاری بر بهبود سلامت روان و جسمانی در بیماران مبتلا به بیماری‌های قلبی

بررسی رابطه بین بهوشیاری و تجربه درد در بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن

بررسی تاثیر بهوشیاری بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی.

بررسی رابطه بین بهوشیاری، خودآگاهی، سبک زندگی و رضایت از زندگی در بین جامعه

بررسی تاثیر بهوشیاری بر رفتارهای اجتماعی در میان جامعه

بررسی رابطه بین بهوشیاری و تجربه خشم و عصبانیت در بین جامعه

بررسی تاثیر بهوشیاری بر بهبود مشکلات ارتباطی در میان جوانان

بررسی رابطه بین بهوشیاری، تاب‌آوری و شادکامی در میان کارمندان

بررسی تاثیر بهوشیاری بر بهبود کیفیت خدمات در صنعت گردشگری

بررسی رابطه بین بهوشیاری و توانایی تصمیم‌گیری در میان کارآفرینان

بررسی تاثیر بهوشیاری بر بهبود کارایی در محیط کار

بررسی رابطه بین بهوشیاری و مهارت‌های اجتماعی در روابط عاطفی

بررسی تاثیر بهوشیاری بر بهبود رفتارهای زیست محیطی در میان جامعه.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *