منوی دسته بندی

موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره اینستاگرام و شبکه های اجتماعی

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره اینستاگرام و شبکه های اجتماعی

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی درباره اینستاگرام و شبکه های اجتماعی به صورت مقایسه ای و رابطه ای و اثر بخشی …

ارتباط بین استفاده از اینستاگرام و تنوع عواطف و اضطراب در بین دانشجویان

بررسی اثر استفاده از اینستاگرام بر خودتنظیمی شناختی و عملکرد تحصیلی دانشجویان

تحلیل محتوای پست های اینستاگرامی و ارتباط آن با افزایش خودشیفتگی و خودارزیابی مثبت در دانشجویان

ارزیابی تاثیر زمان صرف شده برای استفاده از اینستاگرام و فشار های اجتماعی در بین دانشجویان.

بررسی اثر استفاده از اینستاگرام بر عملکرد شناختی، خودکارآمدی، تنظیم هیجان و ارتباطات اجتماعی در دانشجویان

بررسی اثر استفاده از اینستاگرام بر وضعیت روانی و افسردگی در دانشجویان: نقش تنوع محتوا و زمان صرف شده

تحلیل تفاوت های جنسیتی در استفاده از اینستاگرام و اثر آن بر روابط اجتماعی و خودشناسی در دانشجویان

تحلیل محتوای پست های اینستاگرامی و ارتباط آن با میزان فرسودگی روانی، تنش و خشم در دانشجویان

بررسی اثر اعتیاد به اینستاگرام بر رضایت از زندگی، تنظیم هیجان و خودارزیابی در دانشجویان

تحلیل ارتباط بین تعاملات اجتماعی در اینستاگرام و خودشناسی، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان

بررسی تاثیر مدیریت زمان استفاده از اینستاگرام بر کیفیت خواب، تمرکز و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر آگاهی از مصرف مسئولانه اینستاگرام بر کنترل خود و خودتنظیمی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های فردی در استفاده از اینستاگرام و اثر آن بر شادکامی، تنظیم هیجان و خودشناسی در دانشجویان

بررسی رابطه بین محتوای پست های اینستاگرامی و رضایت از بدن در دانشجویان: نقش اهمیت دادن به ظاهر و نوع فعالیت های ورزشی

مقایسه تاثیر استفاده از اینستاگرام، تلگرام و توئیتر بر تنوع عواطف، خودکارآمدی، تنظیم هیجان و ارتباطات اجتماعی در دانشجویان

بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر تنظیم شناختی، عملکرد تحصیلی، افسردگی و مشکلات رفتاری در دانشجویان

تحلیل محتوای پست های اینستاگرامی، تلگرامی و توئیتری و ارتباط آن با میزان خودشیفتگی، تنش و نگرانی در دانشجویان

بررسی نقش واسطه ای اضطراب اجتماعی در رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و عزت نفس در دانشجویان

ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر مدیریت زمان استفاده از شبکه های اجتماعی بر خودتنظیمی، کیفیت خواب و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های فردی در استفاده از شبکه های اجتماعی و اثر آن بر رضایت از زندگی، تنظیم هیجان و خودشناسی در دانشجویان

بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر ارتباطات خانوادگی، خودشناسی و خودارزیابی در دانشجویان

تحلیل ارتباط بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اعتماد به نفس در دانشجویان: نقش تفاوت های جنسیتی

بررسی تاثیر محتوای پست های شبکه های اجتماعی بر تعاملات اجتماعی، تنظیم هیجان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

مقایسه تاثیر استفاده از اینستاگرام، تلگرام و توئیتر بر تنظیم هیجان و عملکرد شناختی در دانشجویان

تحلیل رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افزایش خودشناسی و خودارزیابی مثبت در دانشجویان

بررسی اثربخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش استفاده بیش از حد از شبکه های اجتماعی در دانشجویان

نقش واسطه ای تنوع محتوا و زمان صرف شده در اثر استفاده از شبکه های اجتماعی بر رضایت از زندگی و روابط اجتماعی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های جنسیتی در استفاده از شبکه های اجتماعی و اثر آن بر تنظیم هیجان و روابط اجتماعی در دانشجویان

مقایسه تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر کیفیت خواب، فرسودگی روانی و تنش در دانشجویان

بررسی تاثیر استفاده از شبکه های اجتماعی بر تمرکز و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش میزان استفاده و محتوای مطالب

بررسی تاثیر محتوای پست های شبکه های اجتماعی بر شادکامی، عزت نفس و خودشناسی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های فردی در استفاده از شبکه های اجتماعی و اثر آن بر روابط اجتماعی، خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانشجویان

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و افزایش اضطراب و افسردگی در دانشجویان: نقش مدیریت زمان استفاده.

مقایسه اثر استفاده از اینستاگرام با روابط اجتماعی حضوری در دانشجویان: نقش تنوع محتوا و زمان صرف شده

تحلیل رابطه بین استفاده از اینستاگرام و اضطراب اجتماعی در دانشجویان: نقش خودتنظیمی شناختی و خودکارآمدی

بررسی اثربخشی برنامه مدیریت زمان استفاده از اینستاگرام بر کاهش فرسودگی روانی در دانشجویان

نقش واسطه ای تعاملات اجتماعی در اینستاگرام در اثر بخشی برنامه درمانی برای کاهش اضطراب و افسردگی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های فردی در استفاده از اینستاگرام و اثر آن بر شادکامی، تنظیم هیجان و خودشناسی در دانشجویان

بررسی اثر استفاده از اینستاگرام بر وضعیت روانی و روابط اجتماعی در دانشجویان با اختلال اضطرابی-افسردگی: نقش محتوای پست ها

تحلیل تاثیر استفاده از اینستاگرام بر تنظیم هیجان در دانشجویان با اختلال اضطرابی-افسردگی: نقش تعاملات اجتماعی

بررسی ارتباط بین استفاده از اینستاگرام و خودشیفتگی در دانشجویان: نقش میزان استفاده و تنوع محتوا

تحلیل تاثیر استفاده از اینستاگرام بر عملکرد تحصیلی و تنظیم هیجان در دانشجویان با سطح هوش هیجانی متفاوت

بررسی رابطه بین استفاده از اینستاگرام و رضایت از بدن در دانشجویان: نقش محتوای پست ها و تعاملات اجتماعی.

تحلیل تفاوت های فردی در اثر استفاده از اینستاگرام و تاثیر آن بر خودشناسی، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری و روان درمانی بر کاهش اعتیاد به اینستاگرام در دانشجویان

تحلیل رابطه بین استفاده از اینستاگرام و خودتنظیمی شناختی، تنظیم هیجان، تمرکز و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین استفاده از اینستاگرام و شادکامی، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان

مقایسه تاثیر استفاده از اینستاگرام و تلگرام بر خودشناسی، تنظیم هیجان و روابط اجتماعی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های جنسیتی در استفاده از اینستاگرام و تاثیر آن بر تنظیم هیجان، عملکرد تحصیلی و رضایت از زندگی در دانشجویان

بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی بر آگاهی در مدیریت زمان استفاده از اینستاگرام بر کاهش اعتیاد و افزایش خودشناسی در دانشجویان

تحلیل رابطه بین تنوع محتوا و زمان صرف شده در استفاده از اینستاگرام و رضایت از زندگی، عزت نفس و روابط اجتماعی در دانشجویان

بررسی تاثیر تعاملات اجتماعی در اینستاگرام بر شادکامی، تنظیم هیجان و روابط اجتماعی در دانشجویان: نقش اهمیت دادن به روابط و تعاملات اجتماعی در زندگی

رابطه بین استفاده از اینستاگرام و تنظیم هیجان در میان دانشجویان: مقایسه نقش واسطه ای افسردگی

مقایسه اثر استفاده از اینستاگرام و تلگرام بر ارتباطات اجتماعی در دانشجویان: نقش تنوع محتوا و زمان صرف شده

اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر آگاهی از مصرف مسئولانه اینستاگرام بر کنترل خود و خودتنظیمی در دانشجویان: مقایسه نقش واسطه ای خودشناسی

رابطه بین استفاده از اینستاگرام و شادکامی در دانشجویان: نقش تنوع محتوا و فعالیت های ورزشی

مقایسه تاثیر استفاده از اینستاگرام و توئیتر بر تنظیم هیجان و خودشناسی در دانشجویان: نقش محتوا و زمان صرف شده

بررسی نقش واسطه ای میان تنظیم هیجان و تاثیر استفاده از اینستاگرام بر روابط اجتماعی در دانشجویان

اثربخشی مداخلات مبتنی بر آگاهی از مصرف مسئولانه شبکه های اجتماعی بر کاهش اضطراب و افسردگی در دانشجویان: مقایسه نقش واسطه ای خودارزیابی

رابطه بین استفاده از اینستاگرام و تمرکز و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: نقش محتوا و زمان صرف شده

بررسی تاثیر محتوای پست های اینستاگرامی بر روابط اجتماعی و خودشناسی در دانشجویان: مقایسه تأثیر پست های تصویری و متنی

مقایسه تاثیر محتوای پست های اینستاگرامی و توئیتری بر شادکامی و خودشناسی در دانشجویان

بررسی رابطه بین تنوع محتوای پست های اینستاگرامی و خودتنظیمی شناختی در دانشجویان

تحلیل نقش واسطه ای تنوع محتوای پست های اینستاگرامی در رابطه بین استفاده از اینستاگرام و رضایت از زندگی در دانشجویان

بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر آگاهی از مصرف مسئولانه اینستاگرام بر کنترل خود و رضایت از زندگی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های جنسیتی در استفاده از اینستاگرام و تاثیر آن بر خودشناسی، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان

بررسی اثربخشی مداخلات روانشناختی بر کاهش استفاده بیش از حد از اینستاگرام در دانشجویان

تحلیل تفاوت های فردی در استفاده از اینستاگرام و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی، خودتنظیمی شناختی و رضایت از زندگی در دانشجویان

بررسی رابطه بین استفاده بیش از حد از اینستاگرام و افزایش اضطراب و افسردگی در دانشجویان: نقش تنوع محتوا و زمان صرف شده

تحلیل ارتباط بین استفاده از اینستاگرام و تغییر در خودتنظیمی شناختی در دوره های مختلف تحصیلی در دانشجویان

بررسی رابطه بین استفاده از اینستاگرام و افزایش خودشیفتگی و خودارزیابی مثبت در دانشجویان: نقش تعداد دنبال کنندگان و پست های لایک شده

تحلیل رابطه بین استفاده از اینستاگرام و نگرانی اجتماعی در دانشجویان: مقایسه نقش تنوع محتوا و میزان زمان صرف شده

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی مبتنی بر آگاهی از مصرف مسئولانه اینستاگرام بر کنترل خود، تنظیم هیجان و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های فردی در استفاده از اینستاگرام و اثر آن بر رضایت از زندگی، خودشناسی و روابط اجتماعی در دانشجویان

بررسی تاثیر استفاده از اینستاگرام بر خودتنظیمی شناختی و رضایت از زندگی در دانشجویان: نقش میزان زمان صرف شده

تحلیل تفاوت های جنسیتی در استفاده از اینستاگرام و اثر آن بر شادکامی، تنظیم هیجان و خودشناسی در دانشجویان

مقایسه تاثیر استفاده از اینستاگرام و تلگرام بر خودشناسی، تنظیم هیجان و عملکرد شناختی در دانشجویان

بررسی نقش واسطه ای میان محتوای پست های اینستاگرامی و شادکامی، عزت نفس و خودشناسی در دانشجویان

تحلیل رابطه بین استفاده از اینستاگرام و فرسودگی روانی در دانشجویان: نقش میزان تعاملات اجتماعی و محتوای پست ها

بررسی تاثیر مدیریت زمان استفاده از اینستاگرام بر تمرکز و عملکرد تحصیلی در دانشجویان: مقایسه نقش تنوع محتوا و میزان استفاده

مقایسه تاثیر استفاده از اینستاگرام برای شناخت و شادکامی در دانشجویان با اختلالات اضطرابی و دانشجویان عادی

تحلیل رابطه بین استفاده از اینستاگرام و تعاملات اجتماعی در دانشجویان با اختلال اجتماعی

بررسی اثربخشی برنامه های کوتاه مدت مبتنی بر آگاهی از مصرف مسئولانه اینستاگرام بر کنترل خود و خودتنظیمی در دانشجویان

نقش واسطه ای روابط خانوادگی در رابطه بین استفاده از اینستاگرام و افسردگی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های جنسیتی در استفاده از اینستاگرام و تاثیر آن بر تنظیم هیجان و روابط اجتماعی در دانشجویان

بررسی تاثیر مدیریت زمان استفاده از اینستاگرام بر کیفیت خواب، تمرکز و عملکرد تحصیلی در دانشجویان

تحلیل تفاوت های فردی در استفاده از اینستاگرام و اثر آن بر شادکامی، تنظیم هیجان و خودشناسی در دانشجویان

بررسی رابطه بین محتوای پست های اینستاگرامی و رضایت از بدن در دانشجویان: نقش اهمیت دادن به ظاهر و نوع فعالیت های ورزشی

تحلیل رابطه بین استفاده از اینستاگرام و افزایش خودشناسی و خودارزیابی مثبت در دانشجویان

بررسی تاثیر استفاده از اینستاگرام بر رفتارهای ریسکی در دانشجویان با نقش میانجی افسردگی و تنوع محتوا.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *