منوی دسته بندی

جدیدترین موضوعات پایان نامه ارشد روانشناسی کودک

پیشنهاد جدیدترین موضوعات پایان نامه ارشد روانشناسی کودک و نوجوان کاملا جدید را در این صفحه بررسی نمایید.

جدیدترین موضوعات پایان نامه ارشد روانشناسی کودک

بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اضطراب کودکان: یک مطالعه پیمایشی

اثربخشی روش‌های آموزشی مبتنی بر بازی در تقویت توانایی‌های اجتماعی کودکان با ناتوانی یادگیری

بررسی اثربخشی موسیقی به عنوان یک راهبرد در مداخلات درمانی برای افزایش تمرکز کودکان دارای اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی

بررسی ارتباط بین نوع نظام تغذیه کودکان و رفتارهای توجه‌پذیری و هیجانی آنها: یک مطالعه مقطعی

بررسی تأثیر تمرینات ریلکساسیون در کاهش اضطراب کودکان دارای اختلال اضطراب عمومی

بررسی رابطه بین روابط خانوادگی نامناسب و اختلالات رفتاری در کودکان: یک مطالعه همبستگی

بررسی اثربخشی راهبردهای مدیریت خشم در کاهش خشم ناشی از اختلال‌های تکاملی در کودکان

بررسی رابطه بین استفاده از اینترنت و اختلالات خواب در کودکان و نوجوانان: یک مطالعه همبستگی

ارزیابی تأثیر انعطاف‌پذیری شناختی در توانمندی‌های تحصیلی کودکان: یک مطالعه مقایسه‌ای

بررسی ارتباط بین نیازهای روانی و رفتاری کودکان و کیفیت رابطه والد-کودک: یک مطالعه همبستگی

تأثیر بازی درمانی بر رشد شناختی کودکان با ناتوانی یادگیری.

رابطه بین میزان استفاده از رسانه‌های اجتماعی و مشکلات روانی کودکان.

اثربخشی برنامه‌های آموزش مهارت‌های اجتماعی بر بهبود رفتار کودکان با نشانه‌های اختلال کمبود توجه/بیش‌فعالی (ADHD).

تأثیر روش‌های مدیریت استرس بر سلامت روانی کودکان دچار تنش خانوادگی.

رابطه بین تمرکز و توجه کودکان و پیشرفت تحصیلی آن‌ها.

بررسی عوامل موثر بر ارتباط والد-کودک و اثرات آن بر تنظیم هیجانی کودکان.

رابطه بین شیوع اختلالات روانی در خانواده و ناکارآمدی تحصیلی کودکان.

تأثیر بروز جنگ و خشونت بر رشد روانی کودکان و نیازهای روانشناختی آن‌ها.

بررسی تأثیر خودپنداره مثبت بر توانمندی‌های تحصیلی کودکان.

تأثیر عوامل فرهنگی و اجتماعی بر پذیرش و تعامل کودکان با اختلال طیف اُتیسم.

بررسی اثربخشی برنامه آموزش مهارت‌های ارتباطی واجتماعی در کاهش اضطراب اجتماعی کودکان.

ارزیابی تأثیر برنامه آموزش خلاقیت بر توانمندی‌های خلاق کودکان.

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و اضطراب اجتماعی در کودکان.

بررسی تأثیر تماشای تلویزیون بر خواب کودکان و کیفیت خواب آنها.

ارزیابی تأثیر برنامه آموزش مهارت‌های حل مسئله بر عملکرد تحصیلی کودکان.

بررسی رابطه بین خشونت تلویزیونی و رفتار عدوانی در کودکان.

اثربخشی روش‌های آموزشی مبتنی بر بازی بر توانمندی‌های شناختی کودکان.

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله با استرس بر اضطراب کودکان.

بررسی تأثیر برنامه آموزش خودپنداره مثبت بر خودارزشی و اعتماد به نفس کودکان.

ارزیابی تأثیر برنامه آموزش هوش هیجانی بر تنظیم هیجان کودکان.

بررسی اثربخشی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های ارتباطی بر بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان در دوره مقدماتی تحصیلی.

بررسی تأثیر تمرینات تنفسی و آرامش‌بخش بر کاهش استرس و اضطراب در کودکان دوره مقدماتی تحصیلی.

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی حل مسئله بر توانایی‌های مشتق‌بندی ریاضی در کودکان دبستانی.

بررسی ارتباط بین خودکارآمدی تحصیلی و عملکرد تحصیلی کودکان دبستانی.

ارزیابی تأثیر روش‌های یادگیری فعال بر پیشرفت تحصیلی کودکان دوره ابتدایی.

بررسی اثربخشی برنامه‌های آموزشی هوش‌معنوی بر رشد هوش هیجانی کودکان در دوره مقدماتی تحصیلی.

بررسی رابطه بین تعاملات خانوادگی و رضایت تحصیلی کودکان در دوره مقدماتی تحصیلی.

ارزیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی مدیریت خشم بر کاهش خشم و تعارضات رفتاری در کودکان.

بررسی تأثیر بازی‌های گروهی بر توانایی‌های اجتماعی و تعاونی کودکان در دوره ابتدایی.

ارزیابی رابطه بین اضطراب و عملکرد تحصیلی کودکان دوره مقدماتی تحصیلی.

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی برای ارتقاء مهارت‌های اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال اتیسم.

ارزیابی تأثیر برنامه آموزشی تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب کودکان پیش‌دبستانی.

بررسی رابطه بین تمرکز و مهارت‌های تحصیلی در دانش‌آموزان ابتدایی.

بررسی تأثیر مداخلات مبتنی بر بازی در بهبود توانایی حل مسئله کودکان پیش‌دبستانی.

ارزیابی اثربخشی برنامه آموزشی برای کاهش خشونت در بازی‌های کودکان.

بررسی تأثیر تمرینات روانشناختی بر بهبود حافظه کودکان دارای اختلال توجه و بیش فعالی.

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و عزت نفس کودکان و نوجوانان.

بررسی تأثیر خودکارآمدی تحصیلی بر پیشرفت تحصیلی کودکان مقطع دبستان.

بررسی تأثیر برنامه آموزشی بر تقویت مهارت‌های ارتباطی در کودکان با ناتوانی یادگیری.

بررسی ارتباط بین سبک‌های تربیتی و خودپنداره نگری کودکان.

تأثیر آموزش مهارات مدیریت خشم بر کاهش خشم غیرسالم در کودکان.

بررسی رابطه بین مشکلات خواب و مشکلات تنظیم هیجان در کودکان.

بررسی اثربخشی برنامه آموزشی حل مسئله بر توانمندی‌های ریاضی در کودکان.

تأثیر برنامه‌های آموزشی بهینه‌سازی شناختی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان.

ارتباط بین نگرش والدین به پیشرفت تحصیلی و عملکرد تحصیلی کودکان.

بررسی اثربخشی برنامه‌های آموزشی خودکارآمدی بر افزایش اعتماد به نفس کودکان.

بررسی رابطه بین مهارت‌های اجتماعی و مشکلات رفتاری در کودکان.

تأثیر روابط خانوادگی دوگانه بر تنظیم هیجان در کودکان.

بررسی تأثیر نور خالص بر کاهش علایم اختلال افسردگی در کودکان و نوجوانان.

ارتباط بین تحمل اندکشتگی و مشکلات تنظیم هیجان در کودکان.

ارتباط بین تجربه بازی و خلاقیت در کودکان.

ارزیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های اجتماعی در کودکان مهاجر.

تأثیر نشانه‌های غیرکلامی در فهم عواطف کودکان.

بررسی رابطه بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و افزایش اختلالات روانشناختی در کودکان.

ارزیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر مهارت‌های حل مسئله در تقویت هوش تحلیلی در کودکان.

بررسی عوامل مؤثر در توانمندسازی خلاقیت در کودکان.

تحلیل رابطه بین خودکارآمدی و عزت نفس در کودکان دوره مهدکودکی.

ارزیابی تأثیر استفاده از بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی تمرکز در کودکان مبتلا به اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی.

بررسی تأثیر آموزش اعتماد به نفس بر میزان اضطراب اجتماعی در کودکان.

بررسی ارتباط بین ساعت خواب و کیفیت خواب با کنترل خشم در کودکان.

بررسی تأثیر تمرینات تنظیم هیجان بر کاهش اضطراب کودکان در سنین پیش‌دبستانی.

بررسی رابطه بین کیفیت خواب و سلامت روان کودکان دوران مدرسه ابتدایی.

بررسی اثربخشی روش‌های رفتاری مبتنی بر پاداش بر بهبود تمرکز و توجه کودکان با اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالیت.

ارزیابی تأثیر استفاده از بازی‌های رایانه‌ای بر توانایی‌های شناختی و هوش عاطفی کودکان در سنین پیش‌دبستانی.

بررسی ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و خودتنظیمی هیجانی در کودکان و نوجوانان.

ارزیابی تأثیر برنامه‌های آموزشی مهارت‌های اجتماعی بر بهبود روابط رفتاری و رفتارهای پرخاشگرانه کودکان.

بررسی تأثیر شیوه تربیتی والدین بر خودپنداره مثبت و خودپنداره منفی کودکان در سنین مدرسه ابتدایی.

ارزیابی رابطه بین نشاط بدنی و عملکرد تحصیلی کودکان در مقطع پیش‌دبستانی.

بررسی تأثیر برنامه‌های آموزشی بازی‌درمانی بر کاهش اضطراب کودکان درمانی.

ارزیابی اثربخشی برنامه‌های آموزشی بازی‌های مجازی در افزایش مهارت‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال طیف اوتیسم.

بررسی اثربخشی برنامه‌های تدخلی برای کاهش اضطراب جدایی در کودکان در دوره مقدماتی مدرسه.

ارزیابی تأثیر روان‌درمانی گروهی بر کاهش افسردگی در کودکان و نوجوانان.

ارزیابی اثربخشی مداخلات مبتنی بر مدیریت خشم بر کاهش خشونت در کودکان پیش‌دبستانی.

بررسی رابطه بین عزت نفس کودکان و عملکرد تحصیلی آن‌ها در مدارس ابتدایی.

بررسی تأثیر مداخلات مبتنی بر هیجان‌های کودکانه در کاهش مشکلات رفتاری کودکان دارای اختلال نقص توجه / فزون‌کنشی.

ارزیابی تأثیر برنامه‌های تمرین ذهنی بر بهبود تمرکز و توجه کودکان در مدارس ابتدایی.

بررسی رابطه بین نیازهای روانی کودکان و کیفیت روابط خانوادگی آن‌ها.

ارزیابی تأثیر برنامه‌های آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود روابط اجتماعی کودکان در دوران مقدماتی مدرسه.

 

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *