منوی دسته بندی

لیست پیشنهادی موضوع پایان نامه روانشناسی مقایسه ای

در این صفحه لیست پیشنهادی موضوع پایان نامه روانشناسی مقایسه ای در زمینه روانشناسی عمومی و بالینی و صنعتی سازمانی و روانشناسی کودکان و کودکان استثنایی و خانواده عرضه شده است.

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی به صورت مقایسه ای

اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر شناختی-رفتاری و پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال اضطرابی

مقایسه روش‌های آموزش ارتباطات بین فردی بر رضایت زناشویی در زنان

مقایسه تأثیر روان‌درمانی گروهی و فردی در بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

تأثیر روان‌درمانی گروهی بر تنظیم هیجانی و کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی

مقایسه اثربخشی روان‌درمانی شناختی-رفتاری و روان‌درمانی افسردگی در کاهش علائم افسردگی در دانشجویان

مقایسه تأثیر تمرینات ذهنی و تمرینات بدنی بر تعامل اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

تأثیر موسیقی درمانی و روان‌درمانی شناختی-رفتاری در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان

مقایسه تأثیر روش‌های درمانی فردی و گروهی بر بهبود عملکرد شغلی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه.

مقایسه اثربخشی رویکرد شناختی-رفتاری و رواندرمانی ارتباط محور بر رضایت زناشویی

مقایسه تأثیر روش های مختلف آموزشی بر بهبود خودتنظیمی هیجانی در دانش آموزان دختر و پسر

مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان گرایانه و رواندرمانی شناختی بر کاهش اضطراب اجتماعی در بین دانشجویان

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان هیجان محور در کاهش علائم اختلالات اضطرابی

مقایسه تأثیر مداخله های شناختی-رفتاری و شناختی بر بهبود عملکرد شناختی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

مقایسه اثربخشی روش های مختلف مدیریت خشم بر کاهش رفتارهای عصبی-عصبی و خشم در بیماران دارای اختلال شخصیت

مقایسه تأثیر تمرینات توجه پردازی و تأمل بر بهبود سلامت عمومی و کیفیت زندگی در بین سالمندان

مقایسه اثربخشی رویکرد هیجان گرایی و رویکرد رواندرمانی شناختی بر بهبود رضایت از زندگی در بین افراد مبتلا به بیماری های روانی

مقایسه تأثیر روش های مختلف مدیریت درد بر کاهش شدت درد و بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن

 

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی تربیتی به صورت مقایسه ای

مقایسه روش‌های آموزش مهارت‌های ارتباطی در بالا بردن سطح خودکارآمدی دانش‌آموزان دبیرستانی

تأثیر کلاس‌های درسی کوچک و بزرگ بر عملکرد تحصیلی و رفتار دانش‌آموزان ابتدایی

مقایسه تأثیر روش‌های آموزش مسئولیت‌پذیری بر رفتارهای خلاقانه دانش‌آموزان دبیرستانی

تأثیر روش‌های مختلف تحفیظ قرآن بر خودشناسی دینی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

مقایسه تأثیر آموزش مدیریت زمان بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

تأثیر آموزش تربیتی بر خودکنترلی و کنترل انگیزه در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/فزون‌باوری

مقایسه تأثیر روش‌های تدریس معلمان با تأکید بر روابط دانش‌آموزی و روش‌های سنتی در کاهش رفتارهای ناپسند دانش‌آموزان مقطع ابتدایی

تأثیر آموزش تربیتی بر پذیرش اجتماعی و رضایت از زندگی در دانش‌آموزان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی.

مقایسه تأثیر تربیت‌های سنتی و نوین بر تنظیم هیجانی در دانش‌آموزان

مقایسه روش‌های تدریس حل مسئله در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری

تأثیر مداخلات مشاوره‌ای و آموزشی بر ارتقاء اعتماد به نفس و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر و پسر

مقایسه تأثیر آموزش بهداشت روانی در خانواده و مدارس بر کاهش عوارض روانی در دانش‌آموزان

مقایسه روش‌های آموزشی مبتنی بر بازی در افزایش هوش هیجانی کودکان

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر کاهش رفتارهای نامناسب در دانش‌آموزان

مقایسه تأثیر تمرینات ارتباط با طبیعت و تمرینات تفکر خلاق در بهبود خلاقیت دانش‌آموزان

تأثیر مداخلات مبتنی بر مدیریت زمان در کاهش استرس تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر.

مقایسه روش‌های رفع اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی-اجتماعی

تأثیر روان‌درمانی شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود عملکرد اجتماعی در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت مرزی

تأثیر مداخلات مبتنی بر مدیریت خشم و ترس در کاهش عوارض روانی در افراد دارای اختلالات شخصیتی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی

تأثیر موسیقی درمانی و روان‌درمانی فردی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر

مقایسه روش‌های آموزشی بر توانایی یادگیری دانشجویان دارای اختلال یادگیری

تأثیر آموزش بهداشت روانی و فیزیکی در کاهش علائم اضطراب در دانشجویان.

مقایسه تأثیر تمرینات تفکر مثبت و تمرینات تفکر منفی بر روی رفتارهای اجتماعی در دانشجویان

مقایسه رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و اضطراب در دانش‌آموزان دختر و پسر

تأثیر روش‌های مختلف آموزش مهارت‌های ارتباطی در افزایش اعتماد به نفس دانشجویان

مقایسه تأثیر روش‌های آموزشی شناختی-رفتاری و فردی در کاهش علائم اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی-اجتماعی

تأثیر مداخلات مشاوره‌ای و آموزشی بر کاهش استرس و افزایش سلامت روانی در دانشجویان دختر و پسر

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف مداخلات مشاوره‌ای بر بهبود اعتماد به نفس در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی

تأثیر موسیقی درمانی و تمرینات خودشناسی بر کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون

مقایسه تأثیر تمرینات تنفسی و تمرینات تفکر خلاق بر بهبود خلاقیت در دانشجویان.

 

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی بالینی به صورت مقایسه ای

مقایسه روش‌های مختلف روان‌درمانی در کاهش علائم اختلالات شخصیتی در بیماران

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در بهبود علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

مقایسه روش‌های درمانی مبتنی بر شناخت و روابط بین شناختی-رفتاری در بهبود علائم اختلالات اضطرابی-اجتماعی در بیماران

تأثیر موسیقی درمانی و روش‌های روان‌درمانی فردی در کاهش علائم اضطراب در بیماران مبتلا به سرطان

مقایسه تأثیر روش‌های درمانی شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی

تأثیر مداخلات مشاوره‌ای و آموزشی در کاهش علائم اختلالات رفتاری در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی

مقایسه روش‌های روان‌درمانی مبتنی بر شناخت و فردی در بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی

تأثیر مداخلات مبتنی بر مدیریت خشم و ترس در کاهش عوارض روانی در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی.

مقایسه تأثیر روش‌های رفع اضطراب مبتنی بر تفکر مثبت و تفکر منفی در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی-اجتماعی

تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود علائم اختلال شخصیت مرزی

مقایسه تأثیر روش‌های درمانی شناختی-رفتاری و فردی در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

تأثیر مداخلات مبتنی بر مدیریت خشم و ترس در کاهش عوارض روانی در بیماران دارای اختلالات شخصیتی

مقایسه تأثیر روش‌های درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و روان‌درمانی شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی-اجتماعی

تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی

مقایسه تأثیر روش‌های درمانی شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

تأثیر موسیقی درمانی و درمان شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر.

مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و درمان فردی در بهبود علائم اختلال اضطرابی-اجتماعی در بیماران

تأثیر درمان دوگانه دارویی و روان‌درمانی در کاهش علائم افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

مقایسه تأثیر درمان شناختی-رفتاری و درمان پذیرش و تعهد در کاهش علائم اختلال شخصیت مرزی در بیماران

تأثیر مداخلات درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری در بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی

مقایسه تأثیر روان‌درمانی مبتنی بر شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در کاهش علائم افسردگی در بیماران

تأثیر مداخلات درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان فردی در کاهش عوارض روانی در بیماران مبتلا به اختلالات شخصیتی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به بیماری عصبی-روانی

تأثیر درمان دوگانه دارویی و روان‌درمانی در کاهش علائم اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی-اجتماعی.

 

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی خانواده به صورت مقایسه ای

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف مشاوره خانواده بر بهبود روابط خانوادگی و کاهش اختلالات روانی در اعضای خانواده

تأثیر روش‌های مختلف آموزش فرزندپروری بر بهبود رفتارهای کودکان و روابط خانوادگی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی خانواده در کاهش علائم اختلالات رفتاری کودکان

تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر بهبود روابط خانوادگی و کاهش تعارضات در خانواده

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف مشاوره خانواده در کاهش علائم اضطراب و افسردگی در اعضای خانواده

تأثیر روش‌های مختلف درمانی خانواده در بهبود عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزش فرزندپروری در بهبود خودکارآمدی و اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان

تأثیر روش‌های مختلف مشاوره خانواده در بهبود کیفیت زندگی و کاهش علائم اختلالات روانی در اعضای خانواده.

مقایسه تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی و درمان گروهی در بهبود رابطه همسران

تأثیر روش‌های مختلف آموزشی در بهبود روابط والد-فرزند در خانواده‌های مشکل‌دار

مقایسه رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و رضایت زناشویی در زوجین

تأثیر روش‌های مختلف مشاوره‌ای در بهبود روابط خانواده‌ای

مقایسه تأثیر آموزش بهداشت روانی و روش‌های درمانی بر بهبود روابط خانواده‌ای در خانواده‌های دارای مشکلات روانی

تأثیر تمرینات تفکر خلاق و مهارت‌های حل مسئله در بهبود روابط والد-فرزند در خانواده‌ها

مقایسه تأثیر مداخلات مبتنی بر مدیریت خشم و ترس و درمان گروهی در بهبود روابط خانواده‌ای در خانواده‌های دارای مشکلات روانی

تأثیر مداخلات مشاوره‌ای و آموزشی در بهبود رابطه پدر و پسر در خانواده‌های دارای مشکلات روانی.

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی خانواده در کاهش عوارض روانی در افراد با اختلالات شخصیتی

تأثیر مشاوره خانواده و مشاوره فردی در بهبود ارتباطات خانوادگی و کاهش عوارض روانی در خانواده‌های دچار مشکلات ارتباطی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی در افزایش مهارت‌های ارتباطی و اعتماد به نفس در دانش‌آموزان دختر و پسر

تأثیر مداخلات خانواده محور و روان‌درمانی فردی در کاهش عوارض روانی در افراد دارای اختلالات روانی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی خانواده در بهبود ارتباطات خانوادگی و کاهش عوارض روانی در خانواده‌های دچار مشکلات ارتباطی

تأثیر مداخلات خانواده محور و روان‌درمانی شناختی-رفتاری در کاهش عوارض روانی در افراد با اختلالات شخصیتی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی خانواده در بهبود کیفیت زندگی در خانواده‌های دارای اختلالات روانی

تأثیر مداخلات خانواده محور و مشاوره فردی در کاهش عوارض روانی در افراد با اختلالات شخصیتی.

 

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی صنعتی سازمانی به صورت مقایسه ای

مقایسه تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رهبری مدیریتی بر عملکرد کارکنان در سازمان‌ها

تأثیر مدیریت دانش و مدیریت سرمایه انسانی در بهبود عملکرد کارکنان در سازمان‌ها

مقایسه تأثیر استرس شغلی و رضایت شغلی بر بهداشت روانی کارکنان در سازمان‌ها

تأثیر تعاملات گروهی و فردی بر عملکرد کارکنان در سازمان‌ها

مقایسه تأثیر فرهنگ سازمانی اداری و فرهنگ سازمانی نوآوری بر عملکرد کارکنان در سازمان‌ها

تأثیر مدیریت تنوع فردی بر ارتقاء کارایی و کاهش تعارضات در سازمان‌ها

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف ارزیابی عملکرد بر رضایت شغلی کارکنان در سازمان‌ها

تأثیر مدیریت تعارض کار-خانواده بر بهداشت روانی کارکنان در سازمان‌ها.

مقایسه تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رهبری اداری بر ارتقاء نوآوری در سازمان‌ها

تأثیر روابط بین‌افرادی و سبک مدیریت بر رضایت شغلی در کارکنان سازمان

مقایسه تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رهبری تبلیغی بر عملکرد سازمانی

تأثیر مدیریت تنش کاری و مدیریت زمان بر بهبود رفتارهای کارکنان در سازمان

مقایسه روش‌های مختلف مدیریت تنش کاری در کاهش استرس شغلی در کارکنان سازمانی

تأثیر مدیریت تنش کاری و روابط بین‌افرادی بر بهبود سلامت روانی کارکنان سازمان

مقایسه تأثیر رهبری تحول‌آفرین و رهبری تبلیغی بر ارتقاء انگیزه و رضایت شغلی در کارکنان سازمانی

تأثیر روش‌های مختلف مدیریت زمان بر بهبود عملکرد کارکنان در سازمان.

 

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی کودک به صورت مقایسه ای

مقایسه تأثیر مداخلات مبتنی بر شناخت و مداخلات مبتنی بر رفتار در بهبود علائم اختلال نافرمانی پرخاشگرانه در کودکان

تأثیر مداخلات مشاوره‌ای مبتنی بر خانواده و مداخلات مشاوره‌ای مبتنی بر فرد در بهبود رفتارهای نامطلوب کودکان

مقایسه تأثیر آموزش به والدین و آموزش به کودکان در کاهش اضطراب در کودکان

تأثیر مداخلات مبتنی بر شناخت و مداخلات مبتنی بر رفتار در بهبود علائم اختلال هیجانی در کودکان

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی کودکان

تأثیر مداخلات مبتنی بر شناخت و مداخلات مبتنی بر رفتار در بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان

مقایسه تأثیر آموزش به والدین و آموزش به کودکان در کاهش عوارض روانی در کودکان دارای اختلالات روانی

تأثیر مداخلات مبتنی بر شناخت و مداخلات مبتنی بر رفتار در بهبود مهارت‌های تحصیلی کودکان.

مقایسه تأثیر بازی درمانی و مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش علائم اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی در کودکان

تأثیر مداخلات خانواده محور و مداخلات مدرسه محور در کاهش عوارض روانی در کودکان دارای اختلالات رفتاری

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی در افزایش مهارت‌های ارتباطی در کودکان پیش‌دبستانی

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و مداخلات دارویی در کاهش علائم اختلالات اضطرابی در کودکان

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی در بهبود رفتارهای اجتماعی در کودکان با اختلالات رفتاری

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و مداخلات خانواده محور در کاهش عوارض روانی در کودکان با اختلالات رفتاری

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی در افزایش مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی در کودکان با اختلالات رفتاری

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و مداخلات روان‌درمانی در کاهش علائم اختلالات خوردن در کودکان.

مقایسه تأثیر آموزش به والدین و مشاوره مدرسه در کاهش رفتارهای ناپسند کودکان

تأثیر بازی‌درمانی و مداخلات شناختی-رفتاری در بهبود مشکلات رفتاری کودکان

مقایسه تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در بهبود علائم افسردگی در کودکان

تأثیر مشاوره خانواده و مداخلات شناختی-رفتاری در بهبود رفتارهای ناپسند کودکان

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود علائم اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در کودکان

تأثیر بازی‌درمانی و مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطراب در کودکان

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان با اختلال یادگیری

تأثیر مشاوره خانواده و مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطراب و افسردگی در کودکان.

 

لیست موضوعات پایان نامه روانشناسی کودکان استثنایی به صورت مقایسه ای

مقایسه تأثیر آموزش به والدین و مشاوره مدرسه در کاهش مشکلات رفتاری در کودکان با ناتوانایی یادگیری

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و بازی‌درمانی در بهبود مشکلات رفتاری کودکان با ناتوانایی یادگیری

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی در بهبود توانایی‌های اجتماعی کودکان با اختلال ناتوانایی یادگیری

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در کاهش علائم اضطراب و افسردگی در کودکان با ناتوانایی یادگیری

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود خودکارآمدی در کودکان با ناتوانایی یادگیری

تأثیر بازی‌درمانی و مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش عوارض روانی در کودکان با ناتوانایی یادگیری

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی در کاهش نشانه‌های اختلالات رفتاری در کودکان با ناتوانایی یادگیری

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و مشاوره خانواده در بهبود رفتارهای کودکان با ناتوانایی یادگیری.

مقایسه تأثیر آموزش به والدین و آموزش به کودک در بهبود مهارت‌های اجتماعی در کودکان با اختلال طیف اوتیسم

تأثیر بازی‌درمانی و درمان شناختی-رفتاری در بهبود مشکلات رفتاری کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی در بهبود مهارت‌های تحصیلی در کودکان با اختلال یادگیری

تأثیر روابط بین‌افرادی و روش‌های آموزشی در بهبود رفتارهای ناپسند کودکان با اختلال رفتاری

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف مداخلات رفتاری و روان‌درمانی در بهبود علائم اضطراب و افسردگی در کودکان با اختلالات روانی

تأثیر بازی‌درمانی و روش‌های مختلف آموزشی در بهبود مهارت‌های اجتماعی در کودکان با اختلال های همراه با نارسایی توجه/بیش‌فعالی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی و روان‌درمانی در بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان با اختلالات روانی

تأثیر مداخلات خانواده محور و روش‌های مختلف مداخلات رفتاری در کاهش علائم اختلالات رفتاری در کودکان استثنایی.

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی در بهبود عملکرد تحصیلی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در بهبود علائم افسردگی در کودکان با اختلال اضطرابی-اجتماعی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی در بهبود عملکرد اجتماعی کودکان با اختلال اوتیسم

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و درمان موسیقی بر بهبود مهارت‌های ارتباطی در کودکان با اختلال یادگیری

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی در کاهش رفتارهای خشونت‌آمیز در کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و تمرینات تفکر خلاق در بهبود خلاقیت کودکان با استعداد استثنایی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی در بهبود مهارت‌های اجتماعی کودکان با اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و مداخلات موسیقی در کاهش علائم اضطراب در کودکان با اختلالات شخصیتی.

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف آموزشی بر بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان با ناتوانی یادگیری

تأثیر مداخلات شناختی-رفتاری و روان‌درمانی فردی در بهبود رفتارهای ناپسند کودکان استثنایی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود علائم اختلال نقص توجه/بیش‌فعالی در کودکان استثنایی

تأثیر بازی‌درمانی و مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش علائم اضطراب و افسردگی در کودکان استثنایی

مقایسه تأثیر آموزش به والدین و مشاوره مدرسه در کاهش رفتارهای ناپسند کودکان استثنایی

تأثیر مشاوره خانواده و مداخلات شناختی-رفتاری در کاهش عوارض روانی در کودکان استثنایی

مقایسه تأثیر روش‌های مختلف درمانی بر بهبود عملکرد اجتماعی در کودکان با اختلالات رفتاری

تأثیر بازی‌درمانی و مداخلات شناختی-رفتاری در بهبود عملکرد تحصیلی در کودکان استثنایی با ناتوانی یادگیری.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *