منوی دسته بندی

لیست موضوع چهار متغیره پایان نامه روانشناسی درباره منبع کنترل

لیست موضوع چهار متغیره پایان نامه روانشناسی درباره منبع کنترل

لیست موضوع چهار متغیره پایان نامه روانشناسی درباره منبع کنترل را در ادامه بررسی کنید.

تأثیر سطح سواد بر رابطه میان منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب

بررسی تأثیر شخصیت، منبع کنترل، خودکارآمدی و محیط بر عملکرد شغلی

بررسی تأثیر شیوه های مقابله با استرس بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب

بررسی رابطه بین منبع کنترل، خودکارآمدی، تعهد شغلی و رضایت شغلی

بررسی تأثیر منبع کنترل بر سلامت روان و رفتارهای اجتماعی

تحلیل تفاوت های جنسیتی در منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب

بررسی تأثیر عوامل فردی، اجتماعی و فرهنگی بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب

بررسی تأثیر شیوه های پرورشی و تربیتی بر منبع کنترل در دانش‌آموزان

بررسی تأثیر متغیرهای شخصیتی بر منبع کنترل، خودکارآمدی و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطرابی

تحلیل رابطه بین منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در دوره‌های مختلف زندگی (بچگی، نوجوانی، بزرگسالی و پیری)

بررسی تأثیر فردیت، محیطی، شناختی و رفتاری بر منبع کنترل در افراد

بررسی تفاوت های جنسیتی در ارتباط با متغیرهای فردیت، محیطی، شناختی و رفتاری در منبع کنترل

تحلیل تأثیر سن، تحصیلات، شغل و وضعیت اقتصادی بر متغیرهای فردیت، محیطی، شناختی و رفتاری در منبع کنترل

بررسی رابطه بین اندازه گیری های شناختی و رفتاری با منبع کنترل در افراد

تحلیل تأثیر شیوه های آموزشی و پرورشی بر متغیرهای فردیت، محیطی، شناختی و رفتاری در منبع کنترل

بررسی رابطه بین تجربه های اجتماعی و منبع کنترل در افراد

تحلیل تأثیر فرهنگ و مذهب بر متغیرهای فردیت، محیطی، شناختی و رفتاری در منبع کنترل

بررسی تأثیر شخصیت و ویژگی های شخصیتی بر متغیرهای فردیت، محیطی، شناختی و رفتاری در منبع کنترل

تحلیل تأثیر فعالیت های فیزیکی و تفریحی بر متغیرهای فردیت، محیطی، شناختی و رفتاری در منبع کنترل

بررسی رابطه بین راهبردهای مقابله با استرس و اضطراب با منبع کنترل در افراد.

تحلیل تفاوت های جنسیتی و سنی در رابطه بین منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد

بررسی تأثیر تمرینات ذهنی بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد

بررسی تأثیر شیوه های تفکر مثبت بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد

بررسی تأثیر تفکر ناکارآمد بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد

تحلیل رابطه بین منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب با تحصیلات، شغل، درآمد و سطح زندگی در افراد

بررسی تأثیر شخصیت در منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد

تحلیل تفاوت های فردیتی در منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد (مانند تفاوت های مرتبط با روانشناختی، شخصیتی و اجتماعی)

بررسی رابطه بین منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب با عوامل فیزیولوژیکی مانند هورمون ها، سیستم عصبی و سلامتی جسمی در افراد

تحلیل تفاوت های فرهنگی در منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد

بررسی تأثیر روش های مدیریت استرس بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و اضطراب در افراد

تأثیر اعتقادات دینی و مذهبی، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی بر منبع کنترل در افراد

تحلیل تفاوت های جنسیتی و سنی در منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد

بررسی تأثیر شیوه های آموزشی، ارتباطات خانوادگی، خودکارآمدی و اضطراب بر منبع کنترل در دانشجویان

تحلیل تأثیر بیماری های مزمن، سبک زندگی و خودمراقبتی بر منبع کنترل در بیماران

بررسی تأثیر روابط اجتماعی، شبکه های اجتماعی، خودکارآمدی و اضطراب بر منبع کنترل در افراد

تحلیل تأثیر فرهنگ و سنت بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد

بررسی تأثیر رویکردهای رواندرمانی بر منبع کنترل در بیماران مبتلا به اضطراب و افسردگی

تحلیل تأثیر سبک های مقابله ای، تاب آوری، اضطراب و افسردگی بر منبع کنترل در افراد

بررسی تأثیر عملکرد شغلی، خودکارآمدی و اضطراب بر منبع کنترل در کارکنان

تحلیل تأثیر تغذیه و ورزش بر منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان دختر و پسر

تحلیل مقایسه ای تأثیر شیوه های آموزشی بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان

بررسی تفاوت های جنسیتی و سنی در منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به بیماری های مزمن و افراد سالم

تحلیل مقایسه ای تأثیر روابط اجتماعی و خودکارآمدی بر منبع کنترل، اضطراب و افسردگی در افراد

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد مهاجر و افراد غیرمهاجر

تحلیل مقایسه ای تأثیر شیوه های مقابله ای بر منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد با شغل های مختلف

تحلیل مقایسه ای تأثیر تغذیه و ورزش بر منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد با شرایط اقتصادی مختلف

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی و افراد سالم

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در دانشجویان و کارکنان

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد با سبک های مقابله ای مختلف

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان با انواع سبک های یادگیری

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به بیماری های مزمن و افراد سالم

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان با سطوح مختلف اعتماد به نفس

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در افراد با سطوح مختلف هوش هیجانی

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد با سبک های رهبری مختلف

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در دانشجویان با سطوح مختلف هوش هیجانی

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد با سبک های مقابله ای مختلف در مواجهه با استرس.

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانشجویان دختر و پسر

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در افراد مذهبی و غیرمذهبی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری های جسمی و روانی

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در افراد با سطح تحصیلات مختلف

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در افراد با شغل های مختلف

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در دانشجویان رشته های مختلف

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد جویای کار و کارمندان

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در افراد با سن های مختلف

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در افراد با رفتار مصرفی مختلف (مثلا مصرف کننده الکل و غیرمصرف کننده الکل)

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در افراد با وضعیت اجتماعی و اقتصادی مختلف.

لیست موضوع مقایسه ای چهار متغیره پایان نامه روانشناسی بالینی درباره منبع کنترل

مقایسه منبع کنترل، اضطراب، افسردگی و تاب آوری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب عمومی و افسردگی اساسی

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال شخصیت و اضطراب اجتماعی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اختلال خوردن ناشی از استرس و افسردگی

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال عاطفی دوقطبی

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اجباری

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال وسواسی-اضطرابی

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال فراگیر توجه-کمبود فعالیت (ADHD)

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلالات خواب

مقایسه منبع کنترل، خودکارآمدی، تاب آوری و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی فراگیر

مقایسه منبع کنترل، اضطراب، افسردگی و اضطراب اجتماعی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب عمومی و اختلال افسردگی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به اختلالات روانی و مشکلات خانوادگی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به اعتیاد و اختلالات مربوط به مصرف مواد

مقایسه منبع کنترل، اضطراب، افسردگی و خودکشی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی و اختلال دوقطبی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به اختلالات روانی مختلف (مانند اختلالات خوردن، اختلالات شخصیتی، اختلالات خواب و غیره)

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به بیماری های جسمی و اختلالات خلقی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به اختلالات روانی و اختلالات خوردن

مقایسه منبع کنترل، اضطراب، افسردگی و خودکشی در افراد مبتلا به اختلالات استرس پس از سانحه و اختلال استرس پس از سانحه نظامی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی

مقایسه منبع کنترل، اضطراب، افسردگی و خودکشی در افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی و اختلال شناختی-رفتاری

لیست ده موضوع مقایسه ای چهار متغیره پایان نامه روانشناسی بالینی خانواده درباره منبع کنترل

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدین جدا شده و والدین در دسترس

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدین مطلق و فرزندانی که والدینشان با هم زندگی می‌کنند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدین سالم و والدین مبتلا به بیماری روانی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدینی که مشکلات خانوادگی دارند و فرزندانی که در خانواده استوار و پایدارند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدین سالم و والدین مبتلا به بیماری جسمی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدینی که مشکلات مالی دارند و فرزندانی که مالیات خانواده به حد کافی است

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدینی که دچار مشکلات اعتیادی هستند و والدینی که اعتیاد ندارند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدینی که خانواده ای خوب دارند و والدینی که ازدواج دوم دارند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدین جوان و والدین سالمند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در فرزندان با والدین سالم و والد

لیست ده موضوع مقایسه ای چهار متغیره پایان نامه روانشناسی تربیتی درباره منبع کنترل

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزانی که با والدینی دلسوز و مهربان و دانش‌آموزانی که با والدینی سخت‌گیر و کم‌صبر بزرگ شده‌اند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزانی که با والدینی بی‌تفاوت و کم حضور و دانش‌آموزانی که با والدینی پرحضور و فعال بزرگ شده‌اند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزانی که در خانواده‌ای با دوستی و عشق والدین بزرگ شده‌اند و دانش‌آموزانی که در خانواده‌ای با خشونت و تنش بزرگ شده‌اند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزانی که در خانواده‌ای با پدر و مادر همسان و هماهنگ بزرگ شده‌اند و دانش‌آموزانی که در خانواده‌ای با پدر و مادر متفاوت و ناسازگار بزرگ شده‌اند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزانی که در خانواده‌ای با اعتماد به نفس و خودکفایی بزرگ شده‌اند و دانش‌آموزانی که در خانواده‌ای با ناراحتی و ترس بزرگ شده‌اند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزانی که با والدینی مداوم در ارتباط هستند و دانش‌آموزانی که با والدینی کم در ارتباط هستند

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در دانش‌آموزانی که با والدین

لیست ده موضوع مقایسه ای چهار متغیره پایان نامه روانشناسی شخصیت درباره منبع کنترل

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت انطباقی و افراد با شخصیت مقاومتی

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت خودمحور و افراد با شخصیت همدلانه

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت وابسته و افراد با شخصیت مستقل

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت پذیرفته شده و افراد با شخصیت جسور و موفق

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت دوست داشتنی و افراد با شخصیت کوچک‌رو

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت همه‌پرسی و افراد با شخصیت محافظه‌کار

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت خودانگیخته و افراد با شخصیت آرام

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت دستیابی‌پذیر و افراد با شخصیت باورهای منفی و خودسر

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت اجتماعی و افراد با شخصیت روشنفکر

مقایسه منبع کنترل، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در افراد با شخصیت احساسی و افراد با شخصیت منطقی

لیست ده موضوع اثربخشی چهار متغیره پایان نامه روانشناسی درباره منبع کنترل

اثربخشی آموزش منابع کنترل بر کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری در دانشجویان

اثربخشی مداخلات مبتنی بر منابع کنترل در بهبود سلامت روان دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی

اثربخشی آموزش منابع کنترل در کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری در کارکنان سازمانی

اثربخشی تمرینات توجه آگاهی بر کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری با تاکید بر افزایش منابع کنترل در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب عمومی

اثربخشی روش‌های مبتنی بر منابع کنترل بر بهبود رفتار و روابط میان والدین و فرزندان

اثربخشی آموزش منابع کنترل بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی

اثربخشی ترکیب تمرینات توجه آگاهی و آموزش منابع کنترل بر بهبود سلامت روان دانشجویان

اثربخشی آموزش منابع کنترل بر بهبود کیفیت زندگی کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/بیش‌فعالی

اثربخشی مداخلات مبتنی بر منابع کنترل بر کاهش اضطراب و افزایش تاب آوری در بیماران مبتلا به سرطان

اثربخشی تمرینات توجه آگاهی و آموزش منابع کنترل بر بهبود سلامت روان دانشجویان با سطح استرس بالا

 

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *