منوی دسته بندی

لیست جدیدترین موضوع پیشنهادی پایان نامه رشته مشاوره

لیست جدیدترین موضوع پیشنهادی پایان نامه رشته مشاوره

لیست جدیدترین موضوع پیشنهادی پایان نامه رشته مشاوره را در ادامه می بینید. این موضوعات کاملا جدید هستند و در هیچ سایتی عرضه نشده است.

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و رضایت از زندگی در دانشجویان: مقایسه ای بین دانشجویان مشاوره شده و غیرمشاوره شده

بررسی تأثیر تمرینات ذهنی بر اضطراب اجتماعی در دانشجویان دختر: نقش واسطه ای خودتنظیمی هیجانی

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ملاحظه بر کاهش اضطراب اجتماعی در بیماران افسرده: نقش واسطه ای خودکارآمدی

بررسی رابطه بین خودتنظیمی هیجانی و سبک های مقابله با استرس در میان کارکنان شرکت های بزرگ: مقایسه ای بین سطوح مختلف سازمانی

مقایسه رابطه بین رضایت از زندگی و رفتارهای مصرفی خطرناک در دانشجویان دختر و پسر: نقش تعدیل کننده سطح شادکامی

بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی بر رضایت شغلی در پرستاران: نقش واسطه ای فشارهای شغلی

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی و میزان خطرپذیری مالی در بین افراد جویای کار: نقش تعدیل کننده سطح تحصیلات

بررسی تأثیر آموزش های مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب در بیماران اسکیزوفرنی: نقش واسطه ای امیدواری

مقایسه رابطه بین رضایت از زندگی و رفتارهای خودمراقبتی در بین بیماران دیابتی: نقش تعدیل کننده سطح آگاهی بهداشتی

تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی بر خودکارآمدی، اضطراب، رضایت از زندگی و کیفیت روابط بین فرزندان و والدین: یک مطالعه مقایسه ای برای والدین دختر و پسر

بررسی تأثیر محیط کار و پشتیبانی اجتماعی بر شادکامی و رضایت شغلی در کارکنان بخش صنعتی: نقش واسطه ای تعداد کودکان و سن ازدواج

بررسی رابطه بین سبک های زندگی و رفتارهای مصرفی خطرناک با توجه به نقش واسطه ای اضطراب و افسردگی در دانشجویان دختر و پسر

بررسی تأثیر درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر شدت اضطراب و افسردگی و خودکارآمدی و تنظیم هیجانی در بیماران مبتلا به اختلال دوقطبی: یک مطالعه آزمایشی کنترل شده با معادلات ساختاری

مقایسه رابطه بین رضایت از زندگی و رویکرد های مقابله با استرس در بین بیماران دیابتی و بیماران کارآفرین: نقش تعدیل کننده سطح شادکامی و میزان فعالیت جسمانی

بررسی تأثیر درمان مبتنی بر شناخت بر خودکارآمدی، اضطراب، رضایت از زندگی و کیفیت روابط بین فرزندان و والدین دارای اختلال خوردن: یک مطالعه آزمایشی کنترل شده با معادلات ساختاری

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اضطراب و افسردگی در دانشجویان: نقش تعدیل کننده سطح هوش هیجانی و تنظیم هیجانی

بررسی تأثیر خودکارآمدی، امیدواری، سلامت عمومی و استرس شغلی بر رضایت شغلی در کارکنان بانک ها: رویکرد معادلات ساختاری

مقایسه رابطه بین تمرینات مدیتیشن، سلامت عمومی، اعتماد به نفس و کیفیت زندگی در دانشجویان مشاوره شده و غیرمشاوره شده: رویکرد مقایسه ای

بررسی نقش واسطه ای امیدواری در رابطه بین سبک های مقابله با استرس و اضطراب و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به سرطان: رویکرد رابطه ای

بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، سلامت عمومی، خودتنظیمی هیجانی و تعدیل شناختی در کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اختلالات روانی: رویکرد اثر بخشی

بررسی تأثیر آموزش مهارت های ارتباطی، خودکارآمدی، تعهد شغلی و استرس شغلی بر رضایت شغلی کارکنان در شرکت های بزرگ: رویکرد معادلات ساختاری

مقایسه رابطه بین شیوه های مقابله با استرس و اضطراب، خودکارآمدی، تعهد شغلی و کیفیت زندگی در میان کارکنان مشاوره شده و غیرمشاوره شده: رویکرد مقایسه ای

بررسی نقش واسطه ای سلامت عمومی در رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات اضطرابی: رویکرد رابطه ای

بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی، امیدواری، استرس و نوع شغل بر رضایت شغلی در بین کارکنان یک شرکت بزرگ: یک مطالعه مقایسه ای

بررسی رابطه بین خودتنظیمی هیجانی، اضطراب، استرس و رضایت از زندگی در میان دانشجویان: نقش واسطه ای خودکارآمدی

مقایسه اثربخشی روش های درمان شناختی-رفتاری و رواندرمانی چند بعدی در کاهش افسردگی و اضطراب در بیماران اسکیزوفرنی: نقش واسطه ای سازگاری اجتماعی

بررسی تأثیر تعدیل کننده شادکامی در رابطه بین تعارض کار-خانواده، استرس شغلی، اضطراب و رضایت از زندگی در کارکنان یک شرکت بزرگ: یک مطالعه معادلات ساختاری

بررسی رابطه بین میزان سواد رسانه‌ای، فرهنگ سازمانی، تعداد ساعت کاری و رضایت شغلی در کارکنان یک بانک: نقش تعدیل کننده سن

مقایسه رابطه بین میزان تعارض با خانواده، اضطراب، استرس و رضایت از زندگی در بین دانشجویان و افراد شاغل: نقش تعدیل کننده جنسیت

بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به بیماری پارکینسون: نقش واسطه ای کیفیت خواب

مقایسه رابطه بین خودکنترلی، شیوه های مقابله با استرس، اضطراب و رضایت از زندگی در میان دانشجویان و افراد شاغل: نقش تعدیل کننده سطح شادکامی

بررسی تأثیر تمرینات معنویت بر بهبود کیفیت زندگی در بیماران سرطانی: نقش واسطه‌ای امیدواری، خودکارآمدی، پشتیبانی اجتماعی و حمایت از خانواده

بررسی تأثیر مهارت‌های شناختی-رفتاری بر اضطراب، افسردگی و کیفیت خواب در دانشجویان دختر: نقش تعدیل کننده‌ی مدیتاسیون و هوش هیجانی

مقایسه‌ی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر اضطراب اجتماعی در بیماران تیمی

بررسی رابطه‌ی بین خودکنترلی پیشرفت تحصیلی و تعهد تحصیلی در دانشجویان: نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی

بررسی تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر بهبود ارتباطات بین والدین و نوجوانان با اختلال نافرمانی و افسردگی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی و حمایت اجتماعی

مقایسه‌ی رابطه‌ی بین اضطراب اجتماعی و تحصیلات در دانشجویان ایرانی و غیرایرانی: نقش تعدیل‌کننده‌ی آشنایی با فرهنگ میزبان و انطباق فرهنگی

بررسی رابطه‌ی بین شیوه‌های مقابله با استرس و بهزیستی شغلی در کارکنان شرکت‌های دولتی و خصوصی: نقش واسطه‌ای تعهد سازمانی و رضایت شغلی

بررسی تأثیر روان‌درمانی گروهی بر بهبود رضایت زناشویی در زوج‌های دارای سابقه‌ی نارضایتی: نقش واسطه‌ای خودشفقتی

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در دانشجویان: مقایسه ای بین دانشجویان مشاوره شده و غیرمشاوره شده.

تأثیر آموزش های مهارت های زندگی بر ارتباطات خانوادگی، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در بیماران اسکیزوفرنی: نقش واسطه ای پشتیبانی اجتماعی.

بررسی رابطه بین رضایت از زندگی، تاب آوری، اضطراب و افسردگی در کارکنان بخش صنعتی: مقایسه ای بین کارکنان با تحصیلات متوسط و بالا.

بررسی تأثیر کمبود خواب، سلامت روان، خودکارآمدی و سطح اضطراب بر عملکرد تحصیلی دانشجویان دختر: نقش میانجی خودکنترل تحصیلی.

بررسی رابطه بین مداخلات مشاوره ای، پشتیبانی اجتماعی، خودکارآمدی و کیفیت زندگی در بیماران سرطانی: معادلات ساختاری.

بررسی تأثیر آموزش های مهارت های ارتباطی بر تعارض کار-خانواده، خودکارآمدی، اضطراب و افسردگی در پرستاران: نقش میانجی کیفیت روابط کاری.

بررسی رابطه بین تمرینات ذهنی، سبک های مقابله با استرس، خودکارآمدی و رضایت شغلی در میان کارمندان شرکت های بزرگ: معادلات ساختاری.

مقایسه رابطه بین رضایت از زندگی، اضطراب، افسردگی و سطح مشتری محوری در میان زوج های جوان و میانسال: نقش تعدیل کننده فرزندآوری

بررسی تأثیر خودشناسی، خودکارآمدی، اعتماد به نفس و خودتنظیمی هیجانی بر رفتارهای سلامتی در دانشجویان: مقایسه ای بین دانشجویان مشاوره شده و غیرمشاوره شده

بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی، رضایت از زندگی، خودتنظیمی هیجانی و سلامت روان در میان مراجعه کنندگان به مراکز خدمات روانشناختی: نقش واسطه ای اعتماد به نفس

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد و درمان شناختی-رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی: نقش میانجی گری معنویت

بررسی تأثیر آموزش های مهارت های ارتباطی، خودشناسی، خودکارآمدی و خودتنظیمی هیجانی بر بهبود روابط زناشویی: نقش میانجی گری اعتماد به نفس

بررسی رابطه بین شیوه های مقابله با استرس، خودشناسی، اعتماد به نفس و خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی در بین کارمندان: مقایسه ای بین سطوح مختلف سازمانی

بررسی تأثیر مشاوره مبتنی بر رویکردهای رفتاری-شناختی و روانشناختی بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی: نقش میانجی گری رضایت از درمان

بررسی رابطه بین مهارت های ارتباطی، خودتنظیمی هیجانی، اعتماد به نفس و رضایت از زندگی در دانشجویان مبتلا به اضطراب اجتماعی: نقش میانجی گری شیوه های مقابله

بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی، خودکارآمدی، تعامل اجتماعی و محیط اجتماعی بر اضطراب در دانشجویان: رویکرد مقایسه ای بین دانشجویان با سطوح مختلف اضطراب

بررسی تأثیر محیط خانوادگی، اعتماد به نفس، تنظیم هیجانی و عزت نفس بر رفتارهای مخرب در دانشجویان: رویکرد رابطه ای

نقش واسطه ای خودکارآمدی، تعامل اجتماعی، اعتماد به نفس و تنظیم هیجانی در رابطه بین رضایت از زندگی و شادکامی: رویکرد مدل معادلات ساختاری

بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، خودآگاهی، تنظیم هیجانی و اعتماد به نفس بر اضطراب و افسردگی در بیماران مبتلا به سرطان: رویکرد مقایسه ای

بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی، تعامل اجتماعی، خودکارآمدی و امیدواری بر رضایت شغلی در پرستاران: نقش واسطه ای تعامل اجتماعی

مقایسه رابطه بین رضایت از زندگی، خودکارآمدی، تنظیم هیجانی و اعتماد به نفس در بین دانشجویان با سطوح مختلف شادکامی: رویکرد مقایسه ای

بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی، خودآگاهی، تعامل اجتماعی و امیدواری بر کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنی: رویکرد رابطه ای

بررسی تأثیر تکنیک های مدیتیشن بر خودشفقتی و خودتنظیمی هیجانی در دانشجویان دختر: نقش واسطه ای شادکامی و اعتماد به نفس

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان گروهی مبتنی بر هنر در کاهش علائم افسردگی در بیماران اسکیزوفرنی: نقش تعدیل کننده سطح خودکارآمدی و پشتیبانی اجتماعی

بررسی رابطه بین تجربه ابتلا به تحریم های اقتصادی و سلامت روان در بین اقوام مختلف: مقایسه ای بین ایرانیان و افغانستانی ها و نقش تعدیل کننده ادراک از عدالت اجتماعی و پشتیبانی اجتماعی

بررسی تأثیر مشاوره مبتنی بر ارزش ها بر تغییرات خودشفقتی و اضطراب اجتماعی در دانشجویان: نقش واسطه ای رضایت از زندگی و اعتماد به نفس

مقایسه رابطه بین سبک های فرزندپروری و سلامت روان در خانواده های فارسی زبان و خانواده های عربی زبان: نقش تعدیل کننده هویت فرهنگی و پشتیبانی اجتماعی

بررسی تأثیر مهارت های ارتباطی بر تعارض کار-خانواده در کارکنان مراکز پزشکی: نقش واسطه ای شادکامی و پشتیبانی اجتماعی

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و خودکارآمدی در دانشجویان: مقایسه ای بین دانشجویان مشاوره شده و غیرمشاوره شده و نقش تعدیل کننده پشتیبانی اجتماعی

بررسی اثربخشی درمان شناختی-رفتاری، درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی، درمان مبتنی بر ملاحظه و درمان مبتنی بر شناخت بر کاهش اضطراب در بیماران: نقش واسطه ای خودتنظیمی هیجانی و خودکارآمدی

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و خودتنظیمی هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان: مقایسه ای بین دانشجویان با و بدون سابقه درمانی

مقایسه اثربخشی گروه درمانی با درمان فردی بر کاهش اضطراب و افسردگی در بیماران اسکیزوفرنی: نقش واسطه ای پذیرش و تعهد درمانی و خودشفقت

بررسی رابطه بین هوش هیجانی، مهارت های ارتباطی، و خودتنظیمی هیجانی با کیفیت ارتباطات ازدواجی: نقش تعدیل کننده جنسیت

بررسی مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ارتباط با کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله: نقش واسطه ای خودتنظیمی هیجانی و خودکارآمدی والدین

بررسی رابطه بین شیوه های مقابله با استرس، سبک های دلبستگی، خودتنظیمی هیجانی و خودکارآمدی با سلامت روان دانشجویان دختر: نقش تعدیل کننده سن

بررسی تأثیر شناخت غیرفعال بر کیفیت زندگی بیماران قلبی: نقش واسطه ای امیدواری و خودتنظیمی هیجانی

بررسی تأثیر توانمندسازی خانواده بر کاهش اضطراب در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب عمومی: نقش واسطه‌ای امیدواری و پشتیبانی اجتماعی

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان مبتنی بر ذهن‌آگاهی بر کاهش علائم افسردگی در زنان باردار: نقش واسطه‌ای پشتیبانی همسر و خودکارآمدی

بررسی رابطه بین مسئولیت‌پذیری شغلی و کیفیت زندگی شغلی در میان کارکنان سازمان‌های دولتی و خصوصی: نقش واسطه‌ای هوش هیجانی و سبک مدیریتی مدیران

مقایسه رابطه بین استرس شغلی و سلامت روان کارکنان پرستاری در بیمارستان‌های دولتی و خصوصی: نقش تعدیل‌کننده هوش هیجانی و پشتیبانی اجتماعی

بررسی تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر کاهش شدت علائم اضطراب در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک‌پذیر: نقش واسطه‌ای ارتباط والدین-کودک و خودکارآمدی

مقایسه رابطه بین روابط خانوادگی و کیفیت زندگی در بین دانشجویان ورزشکار و غیر ورزشکار: نقش تعدیل‌کننده خودکارآمدی و سبک زندگی

بررسی رابطه بین اعتماد به نفس و تعارض کار-خانواده در کارکنان بانک‌ها: نقش واسطه‌ای سبک مقابله با استرس و هوش هیجانی

 

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *