منوی دسته بندی

لیست جدیدترین موضوعات پایان نامه کارشناسی روانشناسی

در این صفحه لیست جدیدترین موضوعات پایان نامه کارشناسی روانشناسی را مشاهده می کنید که می توانید موضوع دلخواه خود را از بین آنها برگزینید.

اثربخشی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر انگیزه در افزایش مشارکت تحصیلی دانش‌آموزان.

اثربخشی برنامه‌های آموزشی مبتنی بر بازخورد مثبت بر توسعه زبانی در کودکان با اختلال گفتار و زبان.

اثربخشی برنامه‌های مدیریت استرس بر بهبود ارتباطات میان‌فردی در خانواده‌های دارای کودک با اختلال توجه و بیش‌فعالی.

اثربخشی برنامه‌های مدیریت استرس بر بهبود روابط خانوادگی در خانواده‌های دارای کودک با اختلال توجه و بیش‌فعالی.

اثربخشی درمان مبتنی بر روان‌شناسی مثبت در بهبود علائم افسردگی در افراد مبتلا به اختلال استرس پس از زایمان.

اثربخشی مداخلات تربیتی بر بهبود خودکارآمدی در خانواده‌های دارای کودک با اختلال گفتار و زبان.

اثربخشی مداخلات مبتنی بر شناخت در کاهش علائم افسردگی در افراد مبتلا به اختلال هویت جنسی.

ارتباط بین استفاده از تکنولوژی آموزشی و بهبود مهارت‌های زبانی در کودکان دارای اختلال یادگیری.

ارتباط بین افزایش خودکارآمدی و توسعه مهارت‌های اجتماعی در دانش‌آموزان با اختلال توجه و بیش‌فعالی.

ارتباط بین تحول هویتی در دوران نوجوانی و مشکلات روانی در دانش‌آموزان.

ارتباط بین تحولات هویتی نوجوانان و علائم اختلال اضطراب در دوره انتقال از کودکی به نوجوانی.

ارتباط بین تکنولوژی آموزشی و بهبود مهارت‌های کودکان دارای اختلال گفتار و زبان.

ارتباط بین تکنیک‌های ذهن‌آگاهی و کاهش علائم افسردگی در نوجوانان.

ارتباط بین تمرینات ذهن‌آگاهی و بهبود کیفیت خواب در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی.

ارتباط بین توانمندسازی اجتماعی و توسعه مهارت‌های ارتباطی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی.

ارتباط بین توانمندسازی روان‌شناختی و بهبود عملکرد کاری در محیط کار.

ارتباط بین توانمندسازی روان‌شناختی و بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلالات روانی.

ارتباط بین توسعه مهارت‌های ارتباطی در دانش‌آموزان و کاهش خشونت در محیط مدرسه.

ارتباط بین توسعه مهارت‌های ارتباطی در دانش‌آموزان و کاهش خشونت در محیط مدرسه.

ارتباط بین حمایت اجتماعی و افزایش توانایی‌های معنوی در افراد با اختلال اضطرابی.

ارتباط بین حمایت اجتماعی و میزان شادی در افراد مسن.

ارتباط بین خودکارآمدی و بهبود کیفیت زندگی در افراد مسن.

ارتباط بین خودکارآمدی و مقاومت در برابر استرس در افراد مسن.

ارتباط بین روابط معنوی و بهبود روانی در افراد مبتلا به اختلالات اضطرابی.

ارتباط بین سازمان‌دهی زمان و مدیریت استرس در جوانان.

ارتباط بین سبک‌های تربیتی معلمان و توسعه مهارت‌های حل مسئله در دانش‌آموزان دوره ابتدایی.

ارتباط بین سبک‌های تربیتی و ترس از شکست در دانش‌آموزان.

ارتباط بین مداخلات تربیتی و بهبود کارکرد اجتماعی کودکان با اختلال اتیسم.

ارتباط بین مداخلات تربیتی و توانایی‌های اجتماعی در کودکان دارای اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی.

ارتباط بین مداخلات تربیتی و توانایی‌های اجتماعی کودکان دارای اختلال حرکتی.

ارتباط بین هوش هیجانی و مدیریت استرس در محیط کار.

ارزیابی اثربخشی درمان‌های گروهی بر بهبود توانایی‌های ارتباطی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت مرزی.

بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر شناخت در کاهش اضطراب کودکان.

بررسی ارتباط میان توانمندی‌های هوشی و توانمندی‌های هنری در کودکان با استعدادهای استثنایی.

بررسی تأثیر بازی‌های تعاملی بر توانایی‌های اجتماعی در کودکان با اختلال یادگیری.

بررسی تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر بازی بر بهبود مهارت‌های اجتماعی و افزایش مشارکت تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال یادگیری.

بررسی تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نقاشی بر توانایی‌های ابتکاری در کودکان با استعدادهای خلاق.

بررسی تأثیر برنامه‌های آموزشی مبتنی بر نقاشی بر توانایی‌های محاسباتی در کودکان با اختلال گفتار و زبان.

بررسی تأثیر برنامه‌های ترویج بهداشت روانی در بهبود کیفیت زندگی افراد با اختلال افترا به نقد.

بررسی تأثیر درمان گروهی مبتنی بر شناخت بر بهبود توانایی‌های میانفردی در افراد با اختلال شخصیت ترسناک.

بررسی تأثیر درمان گروهی مبتنی بر شناخت در کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان.

بررسی تأثیر مداخلات تربیتی بر توانایی‌های اجتماعی و افزایش ارتباطات میان‌فردی در دانش‌آموزان دوره متوسطه.

بررسی تأثیر مداخلات تربیتی بر توانایی‌های مذاکره و حل اختلاف در ارتباطات میان‌فردی.

بررسی تأثیر مداخلات تربیتی والدین بر توانایی‌های اجتماعی و تحصیلی در دانش‌آموزان با اختلال توجه و بیش‌فعالی.

بررسی تأثیر موسیقی درمانی بر توانمندی‌های اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری.

بررسی نقش ابزارهای دیجیتال در افزایش یا کاهش استرس روزمره افراد.

بررسی نقش مهارت‌های ارتباطی در بهبود ارتباطات خانوادگی و افزایش رضایت زناشویی.

بررسی نقش مهارت‌های ارتباطی در بهبود ارتباطات زناشویی و افزایش رضایت زناشویی.

تأثیر ارتباط با حیوانات خانگی بر بهبود توانایی‌های اجتماعی در کودکان با اختلال اتیسم.

تأثیر اعتماد به نفس بر بهبود عملکرد شغفی و افزایش ارتباط اجتماعی در افراد جوان.

تأثیر اعتماد به نفس در دانش‌آموزان بر تعهد تحصیلی و موفقیت تحصیلی.

تأثیر آموزش مهارت‌های اجتماعی بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی.

تأثیر برنامه‌های مدیریت استرس بر بهبود روابط خانوادگی در خانواده‌های دارای کودک با اختلال اتیسم.

تأثیر درمان مبتنی بر انگیزه بر بهبود وضعیت روانی افراد با اختلال افترا به نقد.

تأثیر درمان مبتنی بر شناخت در افزایش خودکارآمدی و بهبود کیفیت زندگی در افراد مبتلا به اختلال شخصیت ترسناک.

تأثیر فعالیت‌های هنری بر بهبود وضعیت روحی و افزایش خلاقیت در افراد جوان.

تأثیر محیط تحصیلی بر توانمندی‌های تحولی دانش‌آموزان: یک مدل مفهومی.

تأثیر مداخلات مبتنی بر انگیزه بر کاهش استرس و افزایش رضایت شغفی در محیط کار.

تأثیر مداخلات مبتنی بر خودکارآمدی در بهبود عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان.

تأثیر مداخلات مبتنی بر شناخت در بهبود کنترل عصبی و کاهش علائم اختلال تنظیم هیجان در افراد با اختلال دوقطبی.

تأثیر مداخلات مبتنی بر هنر در بهبود مهارت‌های اجتماعی و افزایش خلاقیت کودکان با اختلال اتیسم.

تأثیر مداخلات مشاوره گروهی بر افزایش احساس تعلق به مدرسه در نوجوانان با مشکلات ارتباطی.

مقایسه اثربخشی مداخلات مبتنی بر مهارت‌های ارتباطی و مداخلات مبتنی بر شناخت در بهبود روابط خانوادگی.

مقایسه روش‌های درمانی در کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی در نوجوانان.

مقایسه مداخلات مبتنی بر بازی در بهبود توانایی‌های اجتماعی کودکان با اختلال یادگیری و بدون این اختلال.

مقایسه میان افراد خلاق و غیرخلاق: ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی.

نقش انگیزش و خودکارآمدی در توسعه مهارت‌های خودتنظیمی در دانش‌آموزان.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *