منوی دسته بندی

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی ارشد درباره افکار وسواسی

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی ارشد درباره افکار وسواسی

موضوع پایان نامه روانشناسی بالینی ارشد درباره افکار وسواسی با چهار متغیر جدید می‌تواند جذاب و مفید باشد. در ادامه، لیستی از موضوعات پایان نامه در این حوزه با چهار متغیر جدید آمده است:

 

بررسی تأثیر مداخله مبتنی بر شناخت درمانی، تحریک غیرتحریکی مغزی، شناختی-رفتاری و هیپنوتراپی بر کاهش شدت افکار وسواسی و افزایش کیفیت زندگی بیماران.

 

بررسی نقش شخصیت در پیش‌بینی افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شخصیت مرزی، شخصیت خودشیفته، شخصیت بدون خودانگاری و شخصیت انتقادی.

 

بررسی تأثیر نوع پیش‌بینی کنترل‌های اجرایی بر کاهش افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله توجه پایدار، کنترل توجه، مقاومت در برابر تشویش‌های محیطی و کنترل عملی.

 

بررسی اثر تمرین‌های آرامشی و تمرین‌های حرکتی بر کاهش شدت افکار وسواسی و افزایش کیفیت زندگی بیماران با اختلال اضطراب فراگیر.

بررسی تأثیر فرایند مدیریت هیجان بر کاهش افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله نوع هیجان، شدت هیجان، محتوای افکار وسواسی و سطح نیاز به کنترل هیجان.

 

بررسی نقش اعتقادات انتقالی در پیش‌بینی شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله نوع اعتقادات انتقالی، شدت اعتقادات انتقالی، محتوای افکار وسواسی و سطح نیاز به کنترل شدید اعتقادات.

 

بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری در کاهش افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شدت افکار وسواسی، نوع افکار وسواسی، محتوای افکار وسواسی و سطح نیاز به کنترل شدید.

 

بررسی نقش سطح فراشناخت در پیش‌بینی شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شدت افکار وسواسی، نوع افکار وسواسی، محتوای افکار وسواسی و سطح نیاز به کنترل شدید

بررسی ارتباط بین عوامل فردی، فرایندی، محیطی و افکار وسواسی در بیماران با اختلال وسواس-اجباری با استفاده از چهار متغیر شخصیتی، فرآیندی، محیطی و فرایند درمانی.

 

ارزیابی تأثیر دستورالعمل‌های ترک افکار وسواسی در مداخلات شناختی-رفتاری بر کیفیت زندگی، علائم اضطراب و افسردگی در بیماران با اختلال وسواس-اجباری با استفاده از چهار متغیر دستورالعمل‌های ترک، شناخت درمانی، انگیزه‌یابی و تحریک غیرتحریکی مغزی.

 

بررسی نقش عوامل خانوادگی و اجتماعی در پیش‌بینی افکار وسواسی در بیماران با اختلال وسواس-اجباری با استفاده از چهار متغیر سرپرست خانواده، پشتیبانی اجتماعی، شبکه‌ی اجتماعی و پشتیبانی همسر.

 

بررسی تأثیر روش‌های نوروفیدبک بر کاهش شدت افکار وسواسی در بیماران با اختلال وسواس-اجباری با استفاده از چهار متغیر تحریک غیرتحریکی مغزی، شناخت درمانی، شناخت عاطفی و روان درمانی.

بررسی تأثیر افکار ناخالص، خودتکرار و تعداد بازمانده بر شدت افکار وسواسی در بیماران با اختلال اضطراب فراگیر.

 

بررسی نقش مشکلات خانوادگی، سطح شادکامی، پرخاشگری و تاب‌آوری در پیش‌بینی شدت افکار وسواسی.

 

بررسی تأثیر درمان‌های شناختی-رفتاری، فرآیند درمان و انتخاب درمان بر کاهش افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله اطلاعاتی، محیطی، روان‌شناختی و اجتماعی.

 

بررسی تأثیر مدیریت هیجانات، تمرینات توجهی، خودشناسی و خودمراقبتی بر کاهش افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله تعداد بازمانده، میزان دخالت درمانی، وضعیت خانوادگی و سن بیماران.

بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی، افسردگی، خودشناسی و افکار وسواسی در بین دانشجویان دختر.

 

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر کاهش شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله اعتماد به نفس، مهارت حل مسئله، هوش هیجانی و تعامل اجتماعی.

 

بررسی نقش اعتقادات اجتماعی، تعارض ارزش‌ها، خودنمایی و هوش هیجانی در پیش‌بینی افکار وسواسی در افراد مبتلا به این اختلال.

 

بررسی تأثیر درمان‌های شناختی-رفتاری، درمان‌های دارویی، تحریک غیرتحریکی مغزی و روان درمانی گروهی در کاهش شدت افکار وسواسی

بررسی رابطه بین شدت افکار وسواسی، خوداثباتی، اختلال اضطرابی و افسردگی در بیماران افراد دارای اختلال وسواسی-اجباری.

 

بررسی تأثیر تمرینات تنفسی عمیق بر کاهش افکار وسواسی و بهبود کیفیت زندگی در بیماران با اختلال وسواسی-اجباری.

 

بررسی نقش سرخوردگی در پیش‌بینی شدت افکار وسواسی در بیماران با اختلال وسواسی-اجباری با توجه به متغیرهایی از جمله سرخوردگی، شدت اختلال وسواسی، شدت اضطراب و افسردگی.

 

بررسی تأثیر روش‌های رفتاری-شناختی بر بهبود شدت افکار وسواسی، شدت اختلال اضطرابی، افسردگی و خوداثباتی در بیماران با اختلال وسواسی-اجباری.

بررسی اثربخشی روش‌های درمانی چهارگانه بر کاهش شدت افکار وسواسی: روان‌درمانی مبتنی بر شناخت، رفتارگرایی، تحریک‌درمانی الکتریکی مغزی و درمان دارویی.

 

بررسی تأثیر شخصیت و اندازه‌گیری کنترل هیجانی بر شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شخصیت‌های انتقادی، پرخاشگر و اضطراب.

 

بررسی رابطه بین افکار وسواسی و اضطراب با متغیرهایی از جمله اعتماد به نفس، سلامت عمومی و خودمراقبتی.

 

بررسی نقش شبکه‌های عصبی و افزایش تعادل بین محیط داخلی و خارجی در درمان افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله تعادل عصبی-هورمونی، حافظه و تمرکز.

بررسی تأثیر درمان شناختی-رفتاری بر کاهش شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شدت افکار وسواسی، اضطراب، افسردگی و کیفیت زندگی.

 

بررسی نقش شخصیت در پیش‌بینی افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شخصیت‌های افراطی، تحمل ناامیدی، نارسایی همت و توجه پراکنده.

 

بررسی تأثیر محرک‌های دارویی بر کاهش شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شدت افکار وسواسی، تحریک مغزی، ناگویی و کیفیت زندگی.

 

بررسی نقش عوامل جمعیت‌شناختی در پیش‌بینی افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله سن، جنسیت، شغل و وضعیت تحصیلی.

بررسی رابطه بین شخصیت، استرس، تعارض شغلی و افکار وسواسی در پرستاران بخش مراقبت‌های ویژه.

 

بررسی اثربخشی درمان‌های دارویی، شناختی-رفتاری، روان درمانی گروهی و فرایندهای مغزی در کاهش شدت افکار وسواسی در بیماران با اختلال اضطراب فراگیر.

 

بررسی رابطه بین میزان فعالیت فیزیکی، خودکارآمدی و تندرستی روانی با کاهش شدت افکار وسواسی در بیماران با اختلال وسواسی-اجباری.

 

بررسی رابطه بین روش‌های مقابله با استرس، اعتماد به نفس، اضطراب و افسردگی با شدت افکار وسواسی در بیماران با اختلال اضطراب فراگیر.

بررسی تأثیر تعدیل‌کننده عواطف بر رابطه بین اضطراب و افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله نوع تعدیل‌کننده عواطف، سطح اضطراب و شدت افکار وسواسی.

 

بررسی نقش فرایندهای شناختی-رفتاری در ایجاد و حفظ افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله نوع فرایندهای شناختی-رفتاری، شدت افکار وسواسی و میزان اضطراب.

 

بررسی تأثیر نوع شیوه‌های تفکر بر افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله نوع شیوه‌های تفکر، شدت افکار وسواسی و میزان اضطراب.

 

بررسی نقش مولفه‌های مختلف هوش هیجانی در پیش‌بینی افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله نوع مولفه‌های هوش هیجانی، شدت افکار وسواسی و میزان اضطراب.

بررسی تأثیر تفکر انتقادی، تنظیم هیجان و پایداری عاطفی بر افکار وسواسی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر.

 

بررسی تأثیر درمان‌های شناختی-رفتاری، تحریک غیرتحریکی مغزی، شناخت درمانی و درمان‌های دارویی بر کاهش شدت افکار وسواسی در بیماران با اختلال اضطراب فراگیر.

 

بررسی تأثیر عملکرد اجرایی، سبک دلبستگی و خودشناسی مثبت بر کاهش افکار وسواسی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر.

 

بررسی نقش سازگاری فردی، تغییرپذیری شناختی و ارتباط بین فردی در پیش‌بینی شدت افکار وسواسی در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر.

بررسی رابطه بین افکار وسواسی، اختلال اضطراب فراگیر، ویژگی‌های شخصیتی و سبک دلبستگی.

 

بررسی تأثیر درمان‌های شناختی-رفتاری، دارویی و ترکیبی بر کاهش شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله شناخت درمانی، تحریک غیرتحریکی مغزی و تغییرات شناختی-رفتاری.

 

بررسی ارتباط بین شدت افکار وسواسی، تاب‌آوری، خودتنظیمی عاطفی و مشکلات خواب با هدف بهبود درمان و کاهش شدت افکار وسواسی.

 

بررسی تأثیر درمان‌های تکنولوژی محور بر کاهش شدت افکار وسواسی با متغیرهایی از جمله تحریک غیرتحریکی مغزی، روان درمانی تلفنی و پیامکی و بهره‌گیری از پلتفرم‌های آنلاین.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *