منوی دسته بندی

لیست موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی تربیتی

بسیاری از موضوعات پایان نامه در زمینه روانشناسی تربیتی می‌توانند به تعداد بسیار زیادی وجود داشته باشند، اما در زیر چند پیشنهاد برخی از موضوعات ممکن برای پایان نامه روانشناسی تربیتی آورده شده‌اند.

لیست موضوعات پیشنهادی پایان نامه روانشناسی تربیتی

اثربخشی مداخلات روانشناختی در کاهش استرس و افزایش سلامت روان

متغیرها: نوع مداخله، میزان کاهش استرس، سطح سلامت روان

 

پیش‌بینی میزان رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های پیوند عاطفی

متغیرها: رضایت زناشویی، سبک‌های پیوند عاطفی، تعاملات زناشویی

 

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در ارتباط بین استرس شغفی و بهره‌وری شغفی

متغیرها: خودکارآمدی، استرس شغفی، بهره‌وری شغفی

 

رابطه بین اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی و افسردگی: نقش میانجی فرسودگی اجتماعی

متغیرها: اعتیاد به رسانه‌های اجتماعی، افسردگی، فرسودگی اجتماعی

 

اثربخشی مداخلات گروهی در افزایش تعاملات اجتماعی در افراد افسرده

متغیرها: نوع مداخله گروهی، تعاملات اجتماعی، سطح افسردگی

 

پیش‌بینی میزان موفقیت تحصیلی بر اساس سبک‌های یادگیری و استراتژی‌های تنظیم شناختی

متغیرها: موفقیت تحصیلی، سبک‌های یادگیری، استراتژی‌های تنظیم شناختی

 

نقش واسطه‌ای ادراک از تغییر در ارتباط بین مشارکت در ورزش و افزایش خودکارآمدی

متغیرها: ادراک از تغییر، مشارکت در ورزش، خودکارآمدی

 

رابطه بین خودشناسی و تعاملات موفق در دوران نوجوانی: نقش میانجی احساس اراده‌ای

متغیرها: خودشناسی، تعاملات موفق، احساس اراده‌ای

 

اثربخشی تمرینات ذهنی در بهبود حافظه‌ی کاری و تمرکز ذهنی در سالمندان

متغیرها: نوع تمرینات ذهنی، حافظه‌ی کاری، تمرکز ذهنی

 

پیش‌بینی میزان استفاده از استراتژی‌های مقابله با استرس بر اساس سبک‌های شخصیتی

متغیرها: استفاده از استراتژی‌های مقابله با استرس، سبک‌های شخصیتی، سطح استرس

 

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطه بین استرس شغفی و احساس بهزیستی روانی

متغیرها: خودکارآمدی، استرس شغفی، احساس بهزیستی روانی

 

رابطه بین افکار خودکشی و اضطراب اجتماعی: نقش میانجی احساس تنهایی

متغیرها: افکار خودکشی، اضطراب اجتماعی، احساس تنهایی

 

اثربخشی مداخلات روان‌درمانی در کاهش اعتیاد به مواد مخدر: نقش میانجی افزایش خودآگاهی

متغیرها: نوع مداخله روان‌درمانی، اعتیاد به مواد مخدر، خودآگاهی

 

پیش‌بینی تغییرات رفتاری در بیماران دیابتی بر اساس اعتقادات خودکارآمدی در مدیریت بیماری

متغیرها: تغییرات رفتاری، بیماران دیابتی، اعتقادات خودکارآمدی

 

نقش واسطه‌ای اضطراب اجتماعی در ارتباط بین خودکارآمدی اجتماعی و کیفیت زندگی

متغیرها: اضطراب اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی، کیفیت زندگی

 

رابطه بین تعداد ساعات خواب و سطح انرژی روزانه: نقش میانجی اثربخشی خواب

متغیرها: تعداد ساعات خواب، سطح انرژی روزانه، اثربخشی خواب

 

اثربخشی مداخلات تحولی در افزایش تعهد به تغییر در افراد با اعتیاد

متغیرها: نوع مداخله تحولی، تعهد به تغییر، اعتیاد

 

پیش‌بینی سلامت روانی در کار با توجه به سازگاری شغلی و تعاملات همکاری

متغیرها: سازگاری شغلی، تعاملات همکاری، سلامت روانی

 

نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در ارتباط بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و افسردگی

متغیرها: حمایت اجتماعی، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات، افسردگی

 

رابطه بین انگیزه تحصیلی و پیشرفت تحصیلی: نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی

متغیرها: انگیزه تحصیلی، پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی

 

اثربخشی مداخلات مدیتیشن بر کاهش اضطراب: نقش میانجی افزایش آگاهی

متغیرها: نوع مدیتیشن، اضطراب، آگاهی

 

پیش‌بینی سلامت روانی در بزرگسالان بر اساس میزان سرسختی روانی

متغیرها: سلامت روانی، بزرگسالان، سرسختی روانی

 

نقش واسطه‌ای انگیزش شغفی در رابطه بین فعالیت‌های روزانه و رضایت زندگی

متغیرها: انگیزش شغفی، فعالیت‌های روزانه، رضایت زندگی

 

رابطه بین تحصیل موسیقی و توانمندی‌های شناختی: نقش میانجی اهمال کاری

متغیرها: تحصیل موسیقی، توانمندی‌های شناختی، اهمال کاری

 

اثربخشی برنامه‌های ورزشی در بهبود خودکارآمدی و افزایش انگیزه فردی

متغیرها: برنامه‌های ورزشی، خودکارآمدی، انگیزه فردی

 

پیش‌بینی تعهد به روابط عاطفی بر اساس میزان هوش هیجانی

متغیرها: تعهد به روابط عاطفی، هوش هیجانی

 

نقش واسطه‌ای خودآگاهی در ارتباط بین استفاده از رسانه‌های اجتماعی و افسردگی

متغیرها: خودآگاهی، استفاده از رسانه‌های اجتماعی، افسردگی

 

رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و تعهد بهداشتی در بزرگ‌تر شدن کودکان

متغیرها: سبک‌های فرزندپروری، تعهد بهداشتی، بزرگ‌تر شدن کودکان

 

اثربخشی تمرینات تفریحی بر بهبود حالت روحی: نقش میانجی افزایش انگیزه تفریحی

متغیرها: تمرینات تفریحی، حالت روحی، انگیزه تفریحی

 

پیش‌بینی موفقیت شغفی بر اساس اعتیاد به کار: نقش میانجی رضایت شغفی

متغیرها: موفقیت شغفی، اعتیاد به کار، رضایت شغفی

 

نقش واسطه‌ای حمایت اجتماعی در رابطه بین تغییرات زندگی و راهبردهای مقابله‌ای

متغیرها: حمایت اجتماعی، تغییرات زندگی، راهبردهای مقابله‌ای

 

رابطه بین مشارکت در هنرهای اجتماعی و افزایش احساس تعلق به جامعه

متغیرها: مشارکت در هنرهای اجتماعی، احساس تعلق به جامعه

 

اثربخشی برنامه‌های ریلکساسیون در کاهش خستگی: نقش میانجی بهبود خواب

متغیرها: برنامه‌های ریلکساسیون، خستگی، بهبود خواب

 

پیش‌بینی تنظیم هیجانی بر اساس سبک‌های مقابله با استرس در دانشجویان

متغیرها: تنظیم هیجانی، سبک‌های مقابله با استرس، دانشجویان

 

نقش واسطه‌ای عزت نفس در ارتباط بین استفاده از شبکه‌های اجتماعی و اضطراب اجتماعی

متغیرها: عزت نفس، استفاده از شبکه‌های اجتماعی، اضطراب اجتماعی

 

رابطه بین ارتباطات خانوادگی و تعاملات دوستانه در دوران نوجوانی: نقش میانجی مهارت‌های ارتباطی

متغیرها: ارتباطات خانوادگی، تعاملات دوستانه، مهارت‌های ارتباطی

 

اثربخشی برنامه‌های آموزش مهارت‌های اجتماعی در کاهش خجالت اجتماعی: نقش میانجی افزایش اعتماد به نفس

متغیرها: برنامه‌های آموزش مهارت‌های اجتماعی، خجالت اجتماعی، اعتماد به نفس

 

پیش‌بینی رضایت زناشویی بر اساس ادراک از حمایت معنوی

متغیرها: رضایت زناشویی، ادراک از حمایت معنوی

 

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطه بین انگیزه تحصیلی و موفقیت تحصیلی

متغیرها: خودکارآمدی، انگیزه تحصیلی، موفقیت تحصیلی

 

رابطه بین مداخلات تحولی و افزایش رضایت شغفی: نقش میانجی تغییرات خودشناسی

متغیرها: مداخلات تحولی، رضایت شغفی، تغییرات خودشناسی

 

اثربخشی برنامه‌های تربیتی والدین در کاهش رفتارهای مشکل‌زا در کودکان: نقش میانجی افزایش ارتباط والدینی

متغیرها: برنامه‌های تربیتی والدین، رفتارهای مشکل‌زا در کودکان، ارتباط والدینی

 

پیش‌بینی تعلق به مدرسه بر اساس مهارت‌های ارتباطی و اراده تحصیلی در دانش‌آموزان

متغیرها: تعلق به مدرسه، مهارت‌های ارتباطی، اراده تحصیلی، دانش‌آموزان

 

نقش واسطه‌ای انگیزه شغفی در ارتباط بین مشارکت در ورزش و بهبود عملکرد تحصیلی

متغیرها: انگیزه شغفی، مشارکت در ورزش، عملکرد تحصیلی

 

رابطه بین مهارت‌های حل مسئله و ارتقاء سطح خلاقیت: نقش میانجی خودشناسی خلاق

متغیرها: مهارت‌های حل مسئله، سطح خلاقیت، خودشناسی خلاق

 

اثربخشی برنامه‌های توسعه مهارت‌های اجتماعی در کاهش خشونت میان همسالان: نقش میانجی افزایش همدلی

متغیرها: برنامه‌های توسعه مهارت‌های اجتماعی، خشونت میان همسالان، همدلی

 

پیش‌بینی رضایت شغفی بر اساس میزان تعهد به چالش‌های حرفه‌ای

متغیرها: رضایت شغفی، تعهد به چالش‌های حرفه‌ای

 

نقش واسطه‌ای هوش اجتماعی در ارتباط بین مهارت‌های ارتباطی و رضایت زندگی اجتماعی

متغیرها: هوش اجتماعی، مهارت‌های ارتباطی، رضایت زندگی اجتماعی

 

رابطه بین اعتماد به نفس و ادراک از حمایت اجتماعی: نقش میانجی خودکارآمدی اجتماعی

متغیرها: اعتماد به نفس، حمایت اجتماعی، خودکارآمدی اجتماعی

 

اثربخشی برنامه‌های تغذیه سالم در بهبود رفتارهای رژیمی و سلامت روان

متغیرها: برنامه‌های تغذیه سالم، رفتارهای رژیمی، سلامت روان

 

پیش‌بینی میزان استرس در دانشجویان بر اساس سبک‌های مقابله با مشکل: نقش میانجی رفتارهای سلامت

متغیرها: میزان استرس، سبک‌های مقابله با مشکل، رفتارهای سلامت

 

نقش واسطه‌ای تعداد دوستان در ارتباط بین مشارکت در ورزش و بهبود تعلقات اجتماعی

متغیرها: تعداد دوستان، مشارکت در ورزش، تعلقات اجتماعی

 

رابطه بین تجربه‌های اجتماعی در کودکی و توانمندی‌های اجتماعی در دوران بزرگی

متغیرها: تجربه‌های اجتماعی در کودکی، توانمندی‌های اجتماعی در دوران بزرگی

 

اثربخشی مداخلات روان‌درمانی گروهی در کاهش افسردگی: نقش میانجی افزایش هویت مثبت

متغیرها: نوع مداخله روان‌درمانی گروهی، افسردگی، هویت مثبت

 

پیش‌بینی تغییرات در تعهد به روابط عاطفی در ازدواج بر اساس سبک‌های پیوند عاطفی

متغیرها: تغییرات در تعهد به روابط عاطفی، سبک‌های پیوند عاطفی

 

نقش واسطه‌ای علاقه به یادگیری در رابطه بین هوش معنوی و رضایت از زندگی

متغیرها: علاقه به یادگیری، هوش معنوی، رضایت از زندگی

 

رابطه بین اعتماد به نفس و ادراک از کیفیت ارتباطات عاطفی: نقش میانجی شخصیت مثبت

متغیرها: اعتماد به نفس، کیفیت ارتباطات عاطفی، شخصیت مثبت

 

اثربخشی مداخلات مبتنی بر خودمراقبتی بر بهبود اضطراب: نقش میانجی افزایش توانمندی‌های فردی

متغیرها: نوع مداخله خودمراقبتی، اضطراب، توانمندی‌های فردی

 

پیش‌بینی سلامت عمومی بر اساس سبک‌های زندگی و تعهد به بهداشت

متغیرها: سلامت عمومی، سبک‌های زندگی، تعهد به بهداشت

 

نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در ارتباط بین ویژگی‌های شخصیتی و سلامت عقلی

متغیرها: رفتارهای سلامت، ویژگی‌های شخصیتی، سلامت عقلی

 

رابطه بین خودکارآمدی در مدیریت زمان و بهبود عملکرد تحصیلی: نقش میانجی انگیزه تحصیلی

متغیرها: خودکارآمدی در مدیریت زمان، عملکرد تحصیلی، انگیزه تحصیلی

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *