منوی دسته بندی

جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی کودک و نوجوان

لیست جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی کودک و نوجوان را در سایت ما ببینید:

جدیدترین موضوعات پایان نامه روانشناسی کودک و نوجوان

اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی والدین بر رفتارهای اجتماعی کودکان با میانجی گری میزان خودکارآمدی والدین

مقایسه اثربخشی روان درمانی شناختی- رفتاری با روان درمانی مبتنی بر ملاحظه و تمرکز بر بدن در کاهش علائم اختلال نافرمانی آسیب پذیری اجتماعی در نوجوانان

بررسی رابطه بین استرس والدینی و مشکلات رفتاری کودکان با تأکید بر نقش واسطه ای خودکارآمدی اجتماعی

بررسی نقش عوامل خانوادگی و فردی در پیش بینی اختلالات خوردن در کودکان با تأکید بر نقش واسطه ای میان افسردگی و اضطراب

مقایسه اثربخشی گروه درمانی بازی درمانی با درمان فردی در بهبود اختلالات خواب در کودکان با مشکلات رفتاری

بررسی رابطه بین سوگواری کودکان و اضطراب با تأکید بر نقش واسطه ای خودکارآمدی

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان با نقش میانجی گری خودکارآمدی

بررسی نقش اختلالات خواب در پیش بینی مشکلات تحصیلی نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای تنش

مقایسه اثربخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری و درمان شناختی مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش اضطراب اجتماعی نوجوانان

بررسی رابطه بین تأثیرات تلفن همراه بر رفتارهای اعتیادی در نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای خودکارآمدی اجتماعی

بررسی اثربخشی روش‌های آموزشی مختلف بر توانایی حل مسائل ریاضی کودکان با توجه به نقش واسطه‌ای خودتنظیمی تحصیلی

مقایسه اثربخشی آموزش بهداشت دهان و دندان در دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به نقش واسطه‌ای اعتماد به نفس و تصویر بدنی

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دختر دوره راهنمایی با توجه به نقش واسطه‌ای پشتیبانی اجتماعی

بررسی رابطه بین خودکارآمدی و تاب‌آوری در دانش‌آموزان پایه دوازدهم با توجه به نقش واسطه‌ای سبک مقابله‌ای

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های ارتباطی بر توانایی‌های اجتماعی دانش‌آموزان دوره ابتدایی با توجه به نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی

بررسی مقایسه‌ای اثربخشی شناخت درمانی، شناخت درمانی-رفتاری و شناخت درمانی-شناختی بر کاهش علائم اختلال وسواسی-اجباری در دانش‌آموزان دوره متوسطه با توجه به نقش واسطه‌ای باورهای ارزشی

بررسی رابطه بین شیوه‌های فرزندپروری و تعلق پذیری اجتماعی در دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی

بررسی تأثیر برنامه‌ی آموزشی گروهی بر توانایی تشخیص احساسات در دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به نقش واسطه‌ای خودکارآمدی اجتماعی

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر افزایش تعاملات اجتماعی کودکان و نوجوانان باالتبعیضی با متغیرهایی همچون خودپنداره اجتماعی و مهارت های ارتباطی والدین.

مقایسه اثربخشی دو روش شناخت درمانی و شناخت درمانی همراه با تمرینات تکمیلی بر بهبود نشانه های اختلال کمبود توجه/بیش فعالی در کودکان با متغیرهایی همچون سطح اضطراب و عملکرد تحصیلی.

رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و میزان اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان با متغیرهایی همچون ساعت مصرف روزانه، تعداد دوستان و رابطه با والدین.

همبستگی بین پایداری شخصیت و اضطراب در دوره نوجوانی با متغیرهایی همچون جنسیت، شیوه تربیتی و الگوهای شناختی.

نقش واسطه ای خودپنداره والدین در رابطه بین ترس از شکست و موفقیت با اضطراب اجتماعی در دوره نوجوانی.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان شناختی-رفتاری مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش نشانه های اختلال اضطراب فراگیر در کودکان با متغیرهایی همچون سطح اضطراب و رضایت از درمان.

رابطه بین نشانه های اختلال خوردن و اختلال اضطرابی در نوجوانان با متغیرهایی همچون والدین فشاردهنده، مهارت های ارتباطی و خودپنداره بدنی

بررسی اثربخشی روش های آموزشی مختلف بر بهبود توانایی های تفکر انتقادی کودکان و نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای عملکرد شناختی

مقایسه رفتارهای اجتماعی کودکان و نوجوانان در خانواده های ایرانی و خانواده های غربی با تأکید بر نقش فرهنگی

بررسی رابطه بین اضطراب اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی در دانش آموزان کودک و نوجوان با توجه به نقش واسطه ای استرس شناسی

بررسی همبستگی بین عوامل خانوادگی (مانند آموزش والدین و رفتارهای پرورشی) و توانایی های اجتماعی کودکان و نوجوانان

بررسی اثربخشی روش های درمانی مختلف بر بهبود مشکلات رفتاری و اضطرابی در کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای خودتنظیمی هیجانی

مقایسه رابطه بین توانایی های شناختی (مانند حافظه و توجه) و عملکرد تحصیلی در دانش آموزان کودک و نوجوان با توجه به نقش واسطه ای خودتنظیمی تحصیلی

بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و توانایی های اجتماعی کودکان و نوجوانان با تأکید بر نقش واسطه ای اعتماد به نفس

بررسی همبستگی بین خودکارآمدی و تاب آوری در کودکان و نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای خودتنظیمی هیجانی

بررسی اثربخشی روان درمانی مبتنی بر شناخت بر بهبود علائم اضطراب کودکان و نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای افکار خودنفی و خودانگاره.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان شناختی-تحلیلی بر کاهش نشانه های افسردگی در کودکان و نوجوانان.

بررسی رابطه بین پذیرش خود و اضطراب در کودکان و نوجوانان با بیماری های خاص.

بررسی همبستگی بین استفاده از رسانه های اجتماعی و مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای احساس تنهایی.

بررسی تاثیر توانمندسازی خانواده بر بهبود روابط خانوادگی و کاهش رفتارهای مخرب کودکان و نوجوانان.

مقایسه اثربخشی درمان مبتنی بر شناخت و درمان مبتنی بر روابط بر بهبود روابط پدر و فرزند در کودکان و نوجوانان.

بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی و مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای تصمیم گیری های خود.

بررسی همبستگی بین عوامل فردی و خانوادگی با ترس و اضطراب در کودکان و نوجوانان.

بررسی تاثیر برنامه آموزشی هوش هیجانی بر بهبود خودکنترلی و کاهش مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان.

بررسی رابطه بین نظریه ذهن و مشکلات رفتاری در کودکان و نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای توانایی های اجتماعی.

بررسی اثربخشی روان‌درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب کودکان و نوجوانان با توجه به جنسیت، سن و شخصیت

مقایسه روابط خانوادگی و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان با نشانه‌های اختلال نافرمانی و اضطراب

بررسی رابطه بین تعارض والدینی و افسردگی در کودکان و نوجوانان و نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در این رابطه

بررسی تأثیر مهارت‌های ارتباطی والدین بر اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان با اضطراب و افسردگی

مقایسه اثربخشی روش‌های تحلیل رفتار مشاهده‌ای و مصاحبه‌ای در تشخیص اختلالات رفتاری در کودکان و نوجوانان با نشانه‌های هایپراکتیویتی

بررسی نقش شناخت در رفتارهای خودآگاهانه و پرخاشگری در کودکان و نوجوانان با اضطراب و افسردگی

بررسی رابطه بین عوامل فردی و اجتماعی با پیشرفت تحصیلی کودکان و نوجوانان با نشانه‌های ناتوانی یادگیری

بررسی تأثیر موسیقی در کاهش اضطراب و افسردگی کودکان و نوجوانان با شرایط اجتماعی-اقتصادی مختلف

بررسی رابطه بین رشد شناختی و عملکرد تحصیلی در کودکان و نوجوانان با اختلالات توجه-کمبودی/ بیش‌فعالی

بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های زندگی بر خودکارآمدی و عملکرد تحصیلی کودکان و نوجوانان با نشانه‌های اضطراب و افسردگی.

اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اضطراب و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دبستانی با توجه به نقش واسطه ای میان هوش هیجانی و خودکارآمدی تحصیلی”

“مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان دارویی در کاهش علائم اختلال نارسایی توجه/بیش فعالی در کودکان”

“رابطه ای بین سبک های مقابله ای، اعتماد به نفس و سلامت روان با توجه به نقش واسطه ای میان اعتماد به نفس و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی”

“مقایسه اثربخشی روش های آموزشی مختلف بر بهبود مهارت های اجتماعی در کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم”

“نقش مدیریت خشم در پیشگیری از خشونت مدرسه ای در دانش آموزان دبیرستانی با توجه به نقش واسطه ای میان مدیریت خشم و خشونت مدرسه ای”

“مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان پذیرش و تعهد در بهبود اختلالات اضطرابی کودکان”

“رابطه ای بین سبک های فرزندپروری و تنظیم هیجانی در کودکان دبستانی با توجه به نقش واسطه ای میان سبک های فرزندپروری و تنظیم هیجانی”

“مقایسه اثربخشی روش های آموزشی مختلف در بهبود خودتنظیمی شناختی-رفتاری در دانش آموزان دبیرستانی”

“رابطه ای بین استفاده از رسانه های اجتماعی و مشکلات رفتاری در نوجوانان با توجه به نقش واسطه ای میان اضطراب اجتماعی و مشکلات رفتاری”

بررسی تأثیر آموزش هوش هیجانی بر خودکارآمدی، اضطراب، استرس و افسردگی در دانش‌آموزان دوره متوسطه.

مقایسه اثربخشی درمان شناختی – رفتاری و درمان پذیرش و تعهد بر شدت اضطراب و افسردگی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه.

بررسی رابطه بین خودکارآمدی، اضطراب، استرس و افسردگی با میزان توانمندی تحصیلی در دانش آموزان دوره راهنمایی.

نقش واسطه ای خودکارآمدی در رابطه بین پرخاشگری و اضطراب در دانش آموزان دبیرستانی.

بررسی تأثیر برنامه آموزشی مبتنی بر بازی‌های کامپیوتری بر توجه و کنترل احساسات در دانش‌آموزان دبیرستانی.

مقایسه نیازهای روانی و احساسی دانش آموزان پسر و دختر دوره متوسطه.

بررسی رابطه بین استفاده از شبکه های اجتماعی و اضطراب اجتماعی در دانش‌آموزان دوره دبیرستانی.

همبستگی بین تعارض والدینی، عدم قطعیت هیجانی، نارضایتی از خود و افسردگی در نوجوانان.

بررسی رابطه بین تعارض والدینی، خودکارآمدی و توانایی های اجتماعی در دانش‌آموزان دوره متوسطه.

بررسی اثربخشی روش های آموزشی مختلف بر افزایش خودپنداره و اعتماد به نفس کودکان و نوجوانان با توجه به جنسیت آنان

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان دارویی بر کاهش علائم اختلال افسردگی در کودکان و نوجوانان

بررسی رابطه بین خودکارآمدی تحصیلی و سلامت روان در دانش آموزان دبیرستانی: نقش واسطه ای اضطراب امتحان و مهارت های مقابله با استرس

بررسی تاثیر مشاهده فیلم های خشونت آمیز بر خشونت رفتاری کودکان و نوجوانان با تاکید بر نقش واسطه ای تبعیض جنسیتی

مقایسه رابطه بین رضایت از زندگی و شادکامی در کودکان و نوجوانان دارای ناتوانی های حرکتی و کسانی که ناتوانی های حرکتی ندارند

بررسی رابطه بین خودتنظیمی عاطفی و تعلقات اجتماعی در دانش آموزان دختر و پسر: نقش واسطه ای عزت نفس و تعداد دوستان

بررسی تاثیر نقش پدر و مادر در توسعه هویت جنسیتی کودکان و نوجوانان با تاکید بر مقایسه میان جنسیت ها

بررسی ارتباط بین پرخاشگری در بازی های ویدئویی و نارسایی های شناختی در کودکان و نوجوانان با تاکید بر نقش واسطه ای توجه پرتی

بررسی تاثیر نوع پرورش والدین بر اضطراب اجتماعی کودکان و نوجوانان با توجه به جنسیت و نقش واسطه ای عزت نفس

اثربخشی مداخلات شناختی-رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نارسایی توجه/فزون‌کنشی در کودکان با سندرم داون

مقایسه رابطه میان تاب‌آوری، خودکارآمدی و انگیزه تحصیلی با عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دبیرستانی

نقش واسطه‌ای خودکارآمدی در رابطه بین اضطراب و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر دبیرستانی

اثربخشی مداخلات مبتنی بر بازی در کاهش اضطراب و افسردگی کودکان مبتلا به بیماری‌های خاص مانند سرطان

رابطه بین سبک‌های فرزندپروری و اضطراب و افسردگی در نوجوانان

مقایسه اثربخشی روش‌های مختلف مشاوره در کاهش اضطراب و افسردگی در نوجوانان

نقش واسطه‌ای خودتنظیمی هیجانی در رابطه بین تاب‌آوری و رفتارهای پرخطر نوجوانان

اثربخشی برنامه آموزشی خانواده محور بر کاهش مشکلات رفتاری در کودکان با اختلال توجه/فزون‌کنشی

مقایسه اثربخشی درمان شناختی-رفتاری و درمان دارویی در کاهش نشانه‌های اضطراب در دانش‌آموزان دبیرستانی

رابطه بین سبک‌های دلبستگی و اضطراب و افسردگی در نوجوانان با والدین مجرد و دوقلویی.

امتیاز بدهید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *